PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Przestrzeń dla partycypacji

Celem projektu jest udzielenie wsparcia w zakresie przeprowadzenia konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium przy aktywnym udziale mieszkańców. Wnioski o dofinansowanie mogą składać gminy miejskie, wiejsko-miejskie i wiejskie z terenu całej Polski.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
(90% przyznanej kwoty)
Wysokość wsparcia: maks. 20.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: do końca 2021 r.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Gminy miejskie, wiejsko-miejskie i wiejskie z terenu całej Polski.
Gmina, które chce wziąć udział w projekcie:
– musi posiadać uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu planistycznego (lub jego zmiany) lub podjąć zobowiązanie, że projekt takiej uchwały zostanie przedłożony radzie gminy do uchwalenia w ciągu 3 miesięcy od czasu złożenia przez władze gminy deklaracji uczestnictwa w projekcie,
– nie może ubiegać się o grant w ramach innych projektów wyłonionych w ramach konkursu POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18,
– powinna wydelegować osobę odpowiedzialną za proces konsultacji.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Przeprowadzenie konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium przy aktywnym udziale mieszkańców.
Dofinansowanie dotyczy takich zadań jak:
– wspólne zaplanowanie przebiegu konsultacji dokumentu planistycznego (w tym dobranie technik konsultacyjnych, udostępnienie broszury edukacyjnej dot. planowania przestrzennego),
– szkolenia, warsztaty i doradztwo ekspertów z dziedziny planowania przestrzennego i partycypacji obywatelskiej na etapie przygotowania i realizacji konsultacji społecznych dla osób zaangażowanych w proces po stronie gminy,
– realizacja konsultacji (maks. 20.000 zł),
– możliwość udziału w spotkaniach służących wymianie doświadczeń z innymi gminami prowadzącymi podobne konsultacje w ramach projektu.
Opis:  
Realizatorami projektu są: Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju oraz Związek Miast Polskich.
Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach PO WER.
Cel: rozpoczęcie dialogu na jak najwcześniejszym etapie procedury planistycznej, a także wsparcie na etapie wyłożenia projektu dokumentu do publicznego wglądu.
W ramach naboru wsparcie otrzymują 22 samorządy z całej Polski, stojące przed wyzwaniem opracowania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium.
Działania kwalifikujące się do wsparcia w ramach programu:
– realizacja procesu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych, w tym np. kampania informacyjna (ulotki, plakaty, broszury edukacyjne),
– organizacja spotkań z mieszkańcami (wynajem sali, catering, wydruki, materiały warsztatowe),
– wynagrodzenie moderatorów spotkań/warsztatów z mieszkańcami,
– przygotowanie raportu po konsultacjach,
– zakup środków trwałych na potrzeby realizacji spotkań/warsztatów np. rzutnika.
Grant nie może być przeznaczony na fizyczne przygotowanie dokumentów przez projektanta.
Termin składania wniosków:
28 lutego 2019
Przewidywany termin składania wniosków:
przełom września i października 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/
Kontakt:  
Maria Perchuć-Żółtowska
T: 22 100 55 94
mperchuc@stocznia.org.pl

Wysokość wsparcia maks. 20.000 zł, 100%.