BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Najlepsi z Najlepszych

konkurs dla młodych strażaków
W konkursie na najlepszą młodzieżową drużynę pożarniczą i jej opiekuna mogą wziąć udział Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP) działające przy Ochotniczych Strażach Pożarnych (OSP), szkołach i innych placówkach na terenie całego kraju. Zgłoszenia mogą przesyłać opiekunowie MDP, OSP, oddziały poszczególnych szczebli organizacyjnych ZOSP RP, szkoły i inne placówki. Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (ZG ZOSP RP).

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA
NAGRODA HONOROWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może wziąć udział ?  
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP) działające przy Ochotniczych Strażach Pożarnych (OSP), szkołach i innych placówkach na terenie całego kraju wraz z ich opiekunami.
Zgłoszenia mogą przesyłać  opiekunowie MDP, OSP, oddziały poszczególnych szczebli organizacyjnych ZOSP RP, szkoły i inne placówki.
Opis:  
Organizatorem konkursu „Najlepsi z Najlepszych” na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (ZG ZOSP RP).
Kryteria oceny:
– podnoszenie wiedzy i umiejętności członków MDP z zakresu zapobiegania pożarom i innym miejscowym zagrożeniom;
– propagowanie przepisów przeciwpożarowych w środowisku;
– rozwijanie sprawności fizycznej członków MDP poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki;
– organizowanie działalności kulturalno-oświatowej i historycznej w środowisku;
– organizacja MDP.
Do konkursu mogą przystąpić jedynie te drużyny, które zrealizowały przynajmniej jeden z celów z każdego z kryteriów wymienionych powyżej. Pod uwagę brane są osiągnięcia drużyny i jej opiekuna za miniony rok kalendarzowy.
Do formularza zgłoszenia należy dołączyć dokumentację poświadczającą prawdziwość przedstawionych informacji, np. wycinki z gazet, zdjęcia, filmy, kserokopie dokumentów itp.
W roku 2018 laureatom konkursu przyznano następujące nagrody:
1. Zwycięska drużyna:
– puchar i nagroda ZG Związku OSP RP,
– nagroda Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (sprzęt do nauki ratownictwa – defibrylator szkoleniowy i zestaw fantomów),
– nagroda Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (torba medyczna z wyposażeniem do ratowania życia ludzkiego OSP R1);
– upominki Kaliskich Zakładów Przemysłu Terenowego.
2. Wyróżniona drużyna:
– nagroda ZG Związku OSP RP,
– nagroda Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (zestaw ratownictwa przedlekarskiego na bazie standardu R-1);
– nagroda Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach (30 koszul MDP).
Termin składania wniosków:
28 lutego 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.zosprp.pl/?q=content/x-konkurs-dla-mdp-najlepsi-z-najlepszych-termin-przeslania-zgloszen-do-28022019-roku
Kontakt:  
http://www.zosprp.pl/?q=node/787

Ważne konkurs dla młodych strażaków
Wnioskowanie przez internet
 • Nie
Partner zagraniczny
 • Nie
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • Instytucja państwowa
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Szkoła wyższa
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • nagroda