BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Najlepsi z Najlepszych

KONKURS DLA MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH OSP
W konkursie na najlepszą młodzieżową drużynę pożarniczą i jej opiekuna mogą wziąć udział Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP) działające przy Ochotniczych Strażach Pożarnych (OSP), szkołach i innych placówkach na terenie całego kraju. Zgłoszenia mogą przesyłać opiekunowie MDP, OSP, oddziały poszczególnych szczebli organizacyjnych ZOSP RP, szkoły i inne placówki. Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (ZG ZOSP RP).

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA
NAGRODA HONOROWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może wziąć udział ?  
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP) działające przy Ochotniczych Strażach Pożarnych (OSP), szkołach i innych placówkach na terenie całego kraju wraz z ich opiekunami.
Zgłoszenia mogą przesyłać  opiekunowie MDP, OSP, oddziały poszczególnych szczebli organizacyjnych ZOSP RP, szkoły i inne placówki.
Opis:  
Organizatorem konkursu „Najlepsi z Najlepszych” na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (ZG ZOSP RP).
Cel: wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się MDP, której praca przyczynia się do popularyzowania ochrony przeciwpożarowej i zasad bezpieczeństwa, tradycji ruchu strażackiego, jak również promowania idei wspólnej pracy na różnych płaszczyznach (kulturalnej, sportowej, społecznej, informacyjnej, itp.).
Kryteria oceny:
– podnoszenie wiedzy i umiejętności członków MDP z zakresu zapobiegania pożarom i innym miejscowym zagrożeniom;
– propagowanie przepisów przeciwpożarowych w środowisku;
– rozwijanie sprawności fizycznej członków MDP poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki;
– organizowanie działalności kulturalno-oświatowej i historycznej w środowisku;
– organizacja MDP.
Do konkursu mogą przystąpić jedynie te drużyny, które zrealizowały przynajmniej jeden z celów z każdego z kryteriów wymienionych powyżej.
Pod uwagę brane są osiągnięcia drużyny i jej opiekuna za ubiegły rok kalendarzowy.
Do formularza zgłoszenia należy dołączyć dokumentację poświadczającą prawdziwość przedstawionych informacji, np. wycinki z gazet, zdjęcia, filmy, kserokopie dokumentów itp.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
31 marca 2022
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.zosprp.pl/?q=content/xii-konkurs-dla-mdp-najlepsi-z-najlepszych-termin-przeslania-zgloszen-do-31032021-roku
Kontakt:  
http://www.zosprp.pl/?q=node/787

Ważne KONKURS DLA MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH OSP
Wnioskowanie przez internet
 • Nie
Partner zagraniczny
 • Nie
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • Instytucja państwowa
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Szkoła wyższa
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}