FIRMY, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PO Rybactwo i Morze 1.13 Innowacje

23.500.000 zł.
dofinansowanie innowacji w rybołówstwie
W ramach naboru można uzyskać dotacje na projekty mające na celu rozwijanie lub wprowadzanie nowych lub ulepszonych produktów i sprzętu, nowych lub ulepszonych procesów i technik, oraz nowych lub ulepszonych systemów zarządzania i organizacji, również na poziomie przetwarzania i obrotu.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 23.500.000 zł.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Szkoła wyższa lub szkoła ponadpodstawowa w rozumieniu przepisów prawa oświatowego kształcące lub prowadzące badania naukowe w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, przetwórstwa produktów rybnych lub ochrony i rozwoju żywych zasobów wód.
2. Instytut badawczy lub instytut naukowy.
3. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa komercyjnego lub działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych, lub przetwórstwa produktów rybnych – w przypadku gdy operacja jest realizowana wspólnie przez ten podmiot z podmiotem, o którym mowa w pkt 1 lub 2, powiązanymi ze sobą umową konsorcjum.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty mające na celu rozwijanie lub wprowadzanie nowych lub ulepszonych produktów i sprzętu, nowych lub ulepszonych procesów i technik, oraz nowych lub ulepszonych systemów zarządzania i organizacji, również na poziomie przetwarzania i obrotu.
Opis:  
Organizatorem naboru jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
We wniosku o dofinansowanie należy obowiązkowo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych dla planowanych operacji.
Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.
Termin składania wniosków:
28 lutego 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-w-zakresie-dzialania-113-innowacje.html
Kontakt:  
https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/oddzialy-regionalne.html

Ważne dofinansowanie innowacji w rybołówstwie
Budżet programu 23.500.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • MŚP
  • Duża firma
  • Szkoła wyższa
  • Instytut badawczy
Rodzaj wsparcia
  • dotacja