EDUKACJA I MŁODZIEŻ, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

Na dobry początek

450.000 zł.
dotacje na projekty edukacyjne
Program przewiduje dofinansowanie nowatorskich projektów stymulujących rozwój dzieci w wieku od 3 do 9 lat uczestniczących w edukacji przedszkolnej lub szkolnej. W ramach programu można również uzyskać dotacje na projekty mające na celu wspieranie rozwoju i ułatwienie dostępu do edukacji dzieci w wieku 2-5 lat nieuczestniczących w żadnej formie edukacji przedszkolnej. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), biblioteki publiczne oraz domy kultury.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 450.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 15.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 4-6 miesięcy, styczeń – czerwiec roku następującego po ogłoszeniu naboru wniosków.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Biblioteki publiczne.
4. Domy kultury.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-9 lat uwzględniające zaangażowanie rodziców i opiekunów w ich współtworzenie i realizację.
Projekty mogą być zgłaszane w ramach dwóch ścieżek:
1) ścieżka I (grupa docelowa: dzieci uczestniczące w edukacji przedszkolnej lub szkolnej) – nowatorskie projekty w zakresie stymulowania rozwoju kierowane do dzieci w wieku 3-9 lat;
2) ścieżka II (grupa docelowa: dzieci nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej) – projekty mające na celu wspieranie rozwoju i ułatwienie dostępu do edukacji dzieci w wieku 2-5 lat.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego.
Cele:
1. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspieranie rozwoju dzieci poprzez realizację zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym.
2. Wykorzystanie nowatorskich metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wpływających na:
a) interakcję między dziećmi,
b) rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,
c) kreatywność,
d) rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,
e) rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).
Jeden podmiot może zgłosić do Konkursu jeden wniosek.
Koszty kwalifikowalne:
– przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat,
– zakup pomocy dydaktycznych,
– zakup sprzętu/wyposażenia związanego z realizacją projektu,
– doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli/edukatorów w ramach tematyki projektu (maks. 4.000 zł brutto),
– usługa księgowa związana z projektem(maks. 500 zł brutto),
– koordynacja projektu (maks. 500 zł brutto)..
Koszty niekwalifikowalne:
– inwestycje (w tym budowy placów zabaw jako główny element projektu) i remonty;
– bieżąca działalność grantobiorcy (np.: opłaty za media);
– organizacja jednorazowych zajęć przez grantobiorcę;
– szkolenia/ warsztaty dla rodziców/opiekunów;
– wyjazdy, turnusy, kolonie, festyny, pikniki itp.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach jednego naboru.
Do dofinansowania zostanie wybranych 30 projektów.
Termin składania wniosków:
14 lipca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.fundacja.bgk.pl/program/na-dobry-poczatek/
Kontakt:  
Agnieszka Kowalska
agnieszka.kowalska@fundacjabgk.pl

Ważne dotacje na projekty edukacyjne
Wysokość wsparcia maks. 15.000 zł, 100%.
Budżet programu 450.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}