EDUKACJA I MŁODZIEŻ, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

Na dobry początek

450.000 zł.
NOWATORSKIE PROJEKTY EDUKACYJNE
Program przewiduje dofinansowanie nowatorskich projektów stymulujących rozwój dzieci w wieku od 3 do 9 lat uczestniczących w edukacji przedszkolnej lub szkolnej. W ramach programu można również uzyskać dotacje na projekty mające na celu wspieranie rozwoju i ułatwienie dostępu do edukacji dzieci w wieku 2-5 lat nieuczestniczących w żadnej formie edukacji przedszkolnej. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), biblioteki publiczne, domy kultury oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 450.000 zł (2021).
Wysokość wsparcia: maks. 15.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 4-6 miesięcy (minimum 120 dni), styczeń – czerwiec 2023.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Biblioteki publiczne.
4. Domy kultury.
5. Jednostki samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-9 lat z gmin liczących nie więcej niż 25.000 mieszkańców, uwzględniające zaangażowanie rodziców i opiekunów w ich współtworzenie i realizację.
Projekty mogą być zgłaszane w ramach dwóch ścieżek:
1) ścieżka I (grupa docelowa: dzieci uczestniczące w edukacji przedszkolnej lub szkolnej) – nowatorskie projekty w zakresie stymulowania rozwoju kierowane do dzieci w wieku 3-9 lat;
2) ścieżka II (grupa docelowa: dzieci nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej) – projekty mające na celu wspieranie rozwoju i ułatwienie dostępu do edukacji dzieci w wieku 2-5 lat.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego.
Cele:
1. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspieranie rozwoju dzieci poprzez realizację zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym.
2. Wykorzystanie nowatorskich metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wpływających na:
a) interakcję między dziećmi,
b) rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,
c) kreatywność,
d) rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,
e) rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).
Koszty kwalifikowalne:
– przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat,
– zakup pomocy dydaktycznych,
– zakup sprzętu/wyposażenia związanego z realizacją projektu,
– doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli/edukatorów w ramach tematyki projektu (maks. 4.000 zł brutto),
– usługa księgowa związana z projektem (maks. 500 zł brutto),
– koordynacja projektu (maks. 500 zł brutto).
Koszty niekwalifikowalne:
– inwestycje i remonty;
– bieżąca działalność grantobiorcy (np.: opłaty za media);
– organizacja jednorazowych warsztatów / zajęć / kursów przez grantobiorcę;
– nagrody pieniężne.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach naboru.
Do dofinansowania zostanie wybranych 30 projektów z dofinansowaniem do 15.000 zł.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
31 maja 2022
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.fundacja.bgk.pl/program/na-dobry-poczatek/
Kontakt:  
Marcel Kupis
marcel.kupis@fundacjabgk.pl

Ważne NOWATORSKIE PROJEKTY EDUKACYJNE
Wysokość wsparcia maks. 15.000 zł, 100%.
Budżet programu 450.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}