EDUKACJA I MŁODZIEŻ, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

Na dobry początek

500.000 zł.
dotacje na projekty edukacyjne realizowane na wsi lub w małych miastach
Celem programu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 500.000 zł.
Wysokość wsparcia: 3.000 – 10.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 4-6 miesięcy, styczeń – czerwiec roku następującego po ogłoszeniu naboru wniosków.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne oraz domy kultury z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-9 lat.
W ramach naboru mogą być zgłaszane projekty w ramach dwóch ścieżek:
1) ścieżka I (grupa docelowa: dzieci uczestniczące w edukacji przedszkolnej lub szkolnej) – nowatorskie projekty w zakresie stymulowania rozwoju kierowane do dzieci w wieku 3-9 lat;
2) ścieżka II (grupa docelowa: dzieci nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej) – projekty mające na celu wspieranie rozwoju i ułatwienie dostępu do edukacji w grupach rówieśniczych dzieciom w wieku 2-5 lat, które nie uczestniczą w edukacji przedszkolnej.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego.
Cel konkursu: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej.
Fundacja BGK zachęca do sięgania po nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wpływające na interakcję między dziećmi, rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie, kreatywność, rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową, rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).
Jeden podmiot może zgłosić do Konkursu jeden wniosek.
Dofinansowanie może być przeznaczone na:
– przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat,
– zakup pomocy dydaktycznych,
– zakup sprzętu/wyposażenia związanego z realizacją projektu,
– porady specjalistyczne, warsztaty dla rodziców lub opiekunem dzieci będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu.
Grantobiorca zobowiązany jest do podjęcia współpracy z minimum 3 partnerami.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
22 września 2019
Więcej informacji:  
https://www.fundacja.bgk.pl/programy/na-dobry-poczatek/
Kontakt:  
Iwona Krzysztofek
T: 572 932 907
iwona.krzysztofek@bgk.pl

Ważne dotacje na projekty edukacyjne realizowane na wsi lub w małych miastach
Wysokość wsparcia 3.000 - 10.000 zł.
Budżet programu 500.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja