EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Ponadnarodowa mobilność uczniów

GRANTY NA WYJAZDY ZAGRANICZNE UCZNIÓW
W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie zagranicznych wyjazdów grup uczniów. Do realizacji projektu niezbędne jest posiadanie co najmniej jednego partnera z państw członkowskich UE. Wysokość grantu zależy m.in. od: kraju docelowego, długości pobytu, liczby uczniów oraz (ewentualnie) dodatkowego wsparcia dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: 100%.
Wysokość grantu zależy m.in. od: kraju docelowego, długości pobytu, liczby uczniów oraz (ewentualnie) dodatkowego wsparcia dla osób ze specjalnymi potrzebami.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: Uzależniony od ilości zaplanowanych wyjazdów zagranicznych grup uczniów:
– 1 wyjazd zagraniczny grupy uczniów – maks. 6 miesięcy;
– 2 lub więcej wyjazdów zagranicznych grup uczniów – maks. 12 miesięcy.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Szkoły podstawowe, w tym specjalne, integracyjne, sportowe i mistrzostwa sportowego oraz z oddziałami: przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego.
2. Szkoły ponadpodstawowe, w tym specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, sportowe, mistrzostwa sportowego, zawodowe, branżowe, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa oraz z oddziałami: integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego.
3. Szkoły artystyczne.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zagraniczne wyjazdy grup uczniów (7-14 dni = 5-10 dni roboczych). Do realizacji projektu niezbędne jest posiadanie co najmniej jednego partnera z państw członkowskich UE.
Cel wyjazdu:
– realizacja programu mobilności razem z rówieśnikami ze szkoły przyjmującej,
– uczestnictwo w zajęciach formalnych i pozaformalnych, podczas których opracowywane będą m.in. międzynarodowe materiały tematyczne, służące do powstania końcowych efektów inicjatyw w postaci broszur, prezentacji, ulotek lub innych form edukacyjnych.
Opis:  
Organizatorem naboru jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Projekt jest realizowany w ramach Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej PO WER.
Cel: wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
Grupa docelowa: uczniowie od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej, chcący zdobyć i pogłębić umiejętności związane z obszarem działań projektowych oraz różnorodnych dziedzin takich jak:
– praca w międzynarodowej grupie,
– rozwijanie relacji społecznych,
– doskonalenie umiejętności z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnej, planowania oraz realizacji działań projektowych.
Tematyka działań: dowolne zagadnienie wpisujące się w podstawę programową i stanowiące silną motywację do międzynarodowej współpracy i nauki.
Liczebność grup uczniów: 10-20 osób.
Termin składania wniosków:
31 października 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://power.frse.org.pl/mobilnosc-uczniow/article/II%20nab%C3%B3r/lang:pl
Kontakt:  
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Aleje Jerozolimskie 142 A
02- 305 Warszawa
T: 22 46 31 690
powerse@frse.org.pl

Ważne GRANTY NA WYJAZDY ZAGRANICZNE UCZNIÓW
Wysokość wsparcia 100%. Wysokość grantu zależy m.in. od: kraju docelowego, długości pobytu, liczby uczniów oraz (ewentualnie) dodatkowego wsparcia dla osób ze specjalnymi potrzebami.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}