EDUKACJA I MŁODZIEŻ, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

Z Fundacją PZU po lekcjach

1.000.000 zł.
DOTACJE NA INNOWACYJNE PROJEKTY EDUKACYJNE
Program wspiera nowatorskie, długofalowe projekty, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 90%, do 50.000 zł.
Wkład własny: min. 10%.
Czas trwania projektu: maks. 8 miesięcy, 4.11.2019 – 30.06.2020.
Istnieje możliwość przedłużenia projektu o okres wakacyjny tj. do 31.08.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Nowatorskie, długofalowe projekty, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.
Projekty muszą być realizowane na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja PZU.
Cel: wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne (na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców) kierowanych do uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.
Wnioskodawca ma obowiązek podpisania listu intencyjnego ze szkołą (szkołami) partnerską, na rzecz której prowadzony będzie projekt.
Podczas realizacji projektów należy uwzględnić:
– współpracę ze szkołami (szkołami podstawowymi, liceami ogólnokształcącymi, technikami, branżowymi szkołami I stopnia, branżowymi szkołami II stopnia, szkołami specjalnymi przysposabiającymi do pracy lub szkołami policealnymi),
– zaangażowanie środowiska lokalnego (np. organizacja akcji podsumowującej projekt),
– edukację rówieśniczą.
Koszty administracyjne mogą stanowić maks. 5% budżetu projektu.
Do kosztów administracyjnych zalicza się w szczególności:
– wynagrodzenie koordynatora projektu,
– wynagrodzenie księgowej,
– koszty prowadzenia biura.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach danej edycji konkursu.
Termin składania wniosków:
30 września 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://fundacja.pzu.pl/organizacje-i-instytucje
Kontakt:  
Fundacja PZU
Anna Maślańska
amaslanska@pzu.pl
T: 22 582 30 63.

Ważne DOTACJE NA INNOWACYJNE PROJEKTY EDUKACYJNE
Wysokość wsparcia maks. 90%, do 50.000 zł.
Budżet programu 1.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Klub sportowy
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}