EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

Erasmus +: Akcja 3 – Projekty w zakresie dialogu z młodzieżą

dotacje na promowanie udziału młodzieży w życiu publicznym
Nabór ma na celu promowanie aktywnego udziału osób młodych w życiu demokratycznym i sprzyjanie debacie poruszającej tematy i priorytety określone w ramach strategii UE na rzecz młodzieży oraz zawartych w niej mechanizmach dialogu. Realizowane wydarzenia mają zachęcić osoby młode do aktywnego udziału w życiu demokratycznym w Europie oraz kontaktów z decydentami.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: do 100%.
Czas trwania projektu: 3-24 miesięcy.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Wnioskodawcą może być każda organizacja uczestnicząca ustanowiona w kraju programu.
W przypadku projektów realizowanych przez co najmniej 2 organizacje uczestniczące jedna z organizacji składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji uczestniczących zaangażowanych w realizację projektu.Organizacją uczestniczącą mogą być:
– organizacje niekomercyjne, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe;
– europejskie młodzieżowe organizacje pozarządowe;
– organy publiczne na szczeblu lokalnym lub regionalnym.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Spotkania, konferencje, konsultacje, wydarzenia, imprezy. Wydarzenia te mają zachęcić osoby młode do aktywnego udziału w życiu demokratycznym w Europie oraz kontaktów z decydentami. Praktycznym skutkiem takich wydarzeń jest umożliwienie osobom młodym zabrania głosu (poprzez formułowanie stanowisk, wniosków i zaleceń) na temat tego, w jaki sposób powinno się kształtować i wdrażać strategie polityczne na rzecz młodzieży w Europie.
Opis:  
Organizatorem programu jest Komisja Europejska. W Polsce program wdraża Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+.
Cel: promowanie aktywnego udziału osób młodych w życiu demokratycznym i sprzyjanie debacie poruszającej tematy i priorytety określone w ramach strategii UE na rzecz młodzieży oraz zawartych w niej mechanizmach dialogu.
Działania, na które można uzyskać dofinansowanie muszą być prowadzone przez osoby młode a młodzież uczestnicząca w projekcie musi być aktywnie zaangażowana we wszystkie etapy realizacji projektu.
Liczba organizacji uczestniczących:
1. Działania transnarodowe/międzynarodowe: co najmniej 2 organizacje uczestniczące z co najmniej 2 różnych krajów, z których co najmniej jeden jest krajem programu.
2. Działania krajowe: co najmniej 1 organizacja z kraju programu.
Uprawnieni uczestnicy: młodzież w wieku od 13 do 30 lat mieszkająca w krajach zaangażowanych w realizację projektu (co najmniej 30 uczestników).
Termin składania wniosków:
30 kwietnia 2019
1 października 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_pl.pdf
Kontakt:  
http://erasmusplus.org.pl/kontakt/

Ważne dotacje na promowanie udziału młodzieży w życiu publicznym
Wysokość wsparcia do 100%.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja