EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

Indeks Start2Star

1.200.000 zł.
stypendia dla absolwentów szkół średnich
Grupą docelową programu są absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy podczas nauki w szkole wykazali się szczególnymi uzdolnieniami, osiągnięciami i aktywnością oraz znajdują się w  trudnej sytuacji materialnej. Każdego roku Komisja wybiera 14 osób, które otrzymają stypendium w wysokości 1.600 zł brutto miesięcznie wypłacane przez cały regulaminowy okres studiów (zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia).

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM
Finansowanie: ZALICZKA
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy podczas nauki w szkole wykazali się szczególnymi uzdolnieniami, osiągnięciami i aktywnością oraz znajdują się w  trudnej sytuacji materialnej.
Do ubiegania się o przyznanie Stypendium uprawnione są osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
– są uczniami ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, przystępującymi w danym roku szkolnym do egzaminu maturalnego;
– wykazują się dobrymi wynikami w nauce i uzyskali średnią ocen na świadectwie przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej minimum 4.0, oraz wykazują się aktywnością pozaszkolną;
– ich miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1500 zł w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych;
– uczestniczą w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trybie stacjonarnym.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Odbycie studiów przez najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja im. Lesława A. Pagi.
Cel programu: zapewnienie środków finansowych na odbycie studiów grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin.
Każdego roku Komisja wybiera 14 osób, które otrzymają stypendium w wysokości 1600 zł brutto miesięcznie wypłacane przez cały regulaminowy okres studiów (zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia).
Aby zostać stypendystą oprócz dobrych wyników w nauce należy wykazać się również aktywnością społeczną, przedsiębiorczością czy zaangażowaniem w wolontariat.
Termin składania wniosków:
17 maja 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://paga.org.pl/projekty/indeks-start2star/xii-edycja-indeks-start2star?lang=pl
Kontakt:  
http://paga.org.pl/kontakt/

 


Ważne stypendia dla absolwentów szkół średnich
Wysokość wsparcia maks. ok. 80.000 zł.
Budżet programu 1.200.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • stypendium