POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH

PROO 1A – Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego

17.800.000 zł.
DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Program ma na celu wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie ich udziału w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości. Wsparcie uzyskują działania tych organizacji, które zaprezentują wykonalny plan działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 17.800.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%, 100.000 – 700.000 zł.
Wkład własny: nie jest wymagany.
Czas trwania projektu: od 24 do 36 miesięcy, 1.01.2020 -31.12.2022.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych  posiadające osobowość prawną).
2. Instytucje kościelne, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3. Spółdzielnie socjalne.
4. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Wnioskodawcą nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
W ramach realizowanego projektu możliwe jest tworzenie grup partnerskich.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Realizacja działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne:
1. Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego.
2. Wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych, w tym:
– budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania,
– tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania,
– podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.
3. Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.
Wsparcie uzyskują działania tych organizacji, które zaprezentują wykonalny plan działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego.
Podczas oceny wniosku bardzo ważnym elementem, który będzie brany pod uwagę jest gotowość aplikujących podmiotów do budowy lub rozwijania sieci, federacji lub innych form aliansów w ramach sektora pozarządowego na rzecz wzmocnienia potencjału organizacyjnego, skuteczności realizacji celów statutowych, możliwości oddziaływania i współpracy z sektorem prywatnym i publicznym.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Pełna nazwa programu to Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030.
Cel programu: wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.
Cele szczegółowe:
1. Wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne.
2. Wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym.
3. Poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich.
Wnioskodawca, co do zasady, może złożyć jeden wniosek w ramach konkursu.
W ramach konkursu obowiązuje dwustopniowy system składania wniosków (wnioski wstępne oraz wnioski pełne).
Termin składania wniosków:
4 marca 2020 (I etap naboru)
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.niw.gov.pl/startuje-priorytet-1a-proo-edycja-2020/
Kontakt:  
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
proo@niw.gov.pl
T: 885-221-531

Ważne DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Wysokość wsparcia 100%, 100.000 - 700.000 zł.
Budżet programu 17.800.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}