1,1 C
Warszawa
wtorek, 29 listopada, 2022

PROO – Priorytet 1A. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego

W ramach konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. Każda organizacja składająca wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu musi zaplanować opracowanie strategii rozwoju organizacji lub jej aktualizację.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
39.640.000 zł, w tym:
2023: 15.640.000 zł,
2024: 14.000.000 zł;
2025: 10.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
100%, maks. 150.000 – 600.000 zł.
Limity w podziale na każdy rok realizacji projektu wynoszą od 50.000 zł do 400.000 zł.
Wkład własny:
nie jest wymagany.
Czas trwania projektu:
01.03.2023 – 31.12.2025.
Projekt nie może zakończyć się wcześniej niż 31 stycznia 2025.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia – w tym stowarzyszenia zwykłe, związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych  posiadające osobowość prawną).
2. Instytucje kościelne, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3. Spółdzielnie socjalne.
4. Koła gospodyń wiejskich.
5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Wnioskodawcą nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
Wnioskodawca może prowadzić działalność gospodarczą, ale środki pochodzące z dotacji nie mogą służyć do jej finansowania.
Ze środków pochodzących z PROO można pokryć jedynie działania mieszczące się w zakresie działalności statutowej Wnioskodawcy oraz służące jego rozwojowi instytucjonalnemu.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Realizacja misji i kosztów prowadzenia działalności statutowej, w tym budowanie kapitału ludzkiego oraz zasobów technicznych w ramach spójnych, wieloletnich strategii lub programów rozwoju organizacji.
Każda organizacja składająca wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu musi zaplanować opracowanie strategii rozwoju organizacji lub jej aktualizację.
Dofinansowanie otrzymują programy rozwoju instytucjonalnego organizacji, które zakładają budowanie trwałych modeli finansowania działalności ze środków niepublicznych.
W szczególności dofinansowanie otrzymują organizacje, które zaprezentują realny plan rozwoju, możliwy do skutecznej realizacji niezależnie od pozyskiwania lub nie środków pochodzących z realizacji zadań publicznych zleconych przez organy administracji publicznej.
W ramach Priorytetu 1A wspierane są zadania polegające na realizacji przez organizacje obywatelskie działań misyjnych w powiązaniu z ich rozwojem instytucjonalnym, zwiększeniu udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości, a także poprawie stabilności finansowej organizacji obywatelskich, w szczególności:
1. Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego.
2. Wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych, w tym:
– budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania,
– tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania,
– podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.
W ramach zadania należy zaplanować działania związane z opracowaniem lub aktualizacją wieloletniej strategii rozwoju organizacji (na okres minimum 5 lat).
3. Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.
Wsparcie uzyskują działania tych organizacji, które zaprezentują wykonalny plan działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego.
Podczas oceny wniosku bardzo ważnym elementem, który będzie brany pod uwagę jest gotowość aplikujących podmiotów do budowy lub rozwijania sieci, federacji lub innych form aliansów w ramach sektora pozarządowego na rzecz wzmocnienia potencjału organizacyjnego, skuteczności realizacji celów statutowych, możliwości oddziaływania i współpracy z sektorem prywatnym i publicznym.
Opis:
Instytucją Zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Nabór jest organizowany w ramach Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 (PROO).
Cel główny programu: wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.
Cele szczegółowe programu:
1. Wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne.
2. Wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym.
3. Poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich.
Wnioskodawca, co do zasady, może złożyć jeden wniosek w ramach konkursu.
W ramach konkursu obowiązuje dwustopniowy system składania wniosków (wnioski wstępne oraz wnioski pełne).
Termin składania wniosków: 
28 listopada 2022 – 2 stycznia 2023
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
T: 885 221 531, dni robocze w godz. 10.00 – 14.00
email:

Temat: ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Wysokość wsparcia: 100%, maks. 150.000 - 600.000 zł. Limity w podziale na lata wynoszą od 50.000 zł do 400.000 zł.
Budżet programu: 39.640.000 zł, w tym: 2023: 15.640.000 zł, 2024: 14.000.000 zł; 2025: 10.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Spółdzielnia socjalna
  • Koło gospodyń wiejskich
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

35,106FanówLubię
621ObserwującychObserwuj

Najnowsze