SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WYRÓWNYWANIE SZANS KOBIET, ZASOBY LUDZKIE

WzmocniONE

160.000 zł.
BUDOWA RÓWNEJ GODNOŚCI PŁCI
Program wspiera nowatorskie inicjatywy mające na celu budowę równej godności płci w Polsce i posiadające potencjał wywoływania zmian.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
NAGRODA RZECZOWA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 160.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%, do 40.000 zł.
10 finalistek/finalistów otrzymuje dofinansowanie na przeprowadzenie pilotażu swoich działań w wysokości 4.000 PLN.
W końcowej fazie realizacji Programu Jury wybiera 3 inicjatywy do głównego wsparcia finansowego w wysokości 40.000 PLN.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia).
2. Organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące zakład aktywności zawodowej na podstawie odrębnych właściwych przepisów prawa.
3. Spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych.
4. Spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych.
5. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące zakład aktywności zawodowej.
6. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
7. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu oraz zysku na realizację celów społecznych.
8. Grupy nieformalne.
W programie nie mogą brać udziału:
– zakłady aktywności zawodowej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego;
– podmioty prowadzące wyłącznie działalność odpłatną pożytku publicznego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Nowatorskie inicjatywy mające na celu budowę równej godności płci w Polsce i posiadające potencjał wywoływania zmian.
Wsparcie dla wybranych projektów jest udzielane w następujący sposób:
1. Wsparcie edukacyjne i doradcze – maks. 10 finalistek lub finalistów wybranych przez Jury będzie zaproszonych do wzięcia udziału w spotkaniu stacjonarnym oraz do serii spotkań online, których tematyka będzie obejmowała obszar systemowej zmiany społecznej oraz w będzie dostosowana do potrzeb organizacji oraz inicjatyw. Proces edukacyjny (szkolenia, webinary, praca indywidualna) będzie trwał około 70 godzin. Możliwe jest uzyskanie dodatkowego doradztwa indywidualnego dla inicjatywy. Udział w procesie edukacyjnym jest warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe.
2. Wsparcie w przeprowadzeniu pilotażu lub realizacji działań kluczowych dla rozwoju inicjatywy (tzw. kamienia milowego) – każda z finałowych inicjatyw wybranych przez Jury może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 4.000 PLN w celu przeprowadzenia tych działań. Środki zostaną przekazane na podstawie przedłożonych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa. Przeprowadzenie pilotażu/realizacji kluczowych działań w ramach kamienia milowego, jest warunkiem ubiegania się o główne wsparcie finansowe.
3. Wsparcie w sieciowaniu z innymi organizacjami – finalistki i finaliści i dostaną możliwość uczestniczenia w dwudniowym spotkaniu wszystkich inicjatyw edycji programu WzmocniONE. Spotkanie może być zrealizowane online w przypadku zaostrzonych wymogów epidemiologicznych.
4. Wsparcie finansowe – maksymalnie 3 inicjatywy – laureatki, wybrane przez Jury otrzymają wsparcie w postaci grantów w wysokości 40.000 PLN każda na realizację przedstawionego działania.
Opis:  
Organizatorami programu są Fundacja Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego oraz Magovox sp. z o.o.
Cele:
1. Wspieranie osób, których działania przyczyniają się do budowy społeczeństwa równej godności płci.
2. Wspieranie poczucia własnej wartości, podmiotowości i samostanowienia kobiet i dziewcząt w Polsce.
3. Wspieranie inicjatyw budujących sprawczość dziewcząt i kobiet i pokazanie, że zmiana ich sytuacji życiowej jest możliwa oraz, ze mają wpływ na otaczającą je rzeczywistość.
4. Wspieranie inicjatyw mających na celu samoorganizację społeczności skupionych dookoła budowania równej godności płci oraz wzmacniania dziewcząt i kobiet.
Termin składania wniosków:
8 marca 2021
Źródło / Więcej informacji:  
https://wzmocnione.ashoka.org/
Kontakt:  
https://wzmocnione.ashoka.org/pl/node/380/lightbox2

Ważne BUDOWA RÓWNEJ GODNOŚCI PŁCI
Wysokość wsparcia 100%, do 40.000 zł. - 10 finalistek/finalistów otrzymuje dofinansowanie na przeprowadzenie pilotażu swoich działań w wysokości 4.000 PLN; - W końcowej fazie realizacji Programu Jury wybiera 3 inicjatywy do głównego wsparcia finansowego w wysokości 40.000 PLN.
Budżet programu 160.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • NGO
  • Kościół
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}