SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WYRÓWNYWANIE SZANS KOBIET, ZASOBY LUDZKIE

WzmocniONE

160.000 zł.
WZMACNIANIE POZYCJI SPOŁECZNEJ DZIEWCZĄT I KOBIET
Program wspiera nowatorskie inicjatywy, które wspierają i wzmacniają prawa człowieka, rozwój ekonomiczny i społeczną pozycję dziewcząt i kobiet w Polsce, a także budują zaufanie społeczne oraz równą godność płci.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
NAGRODA RZECZOWA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 160.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%, do 40.000 zł.
– 10 finalistek/finalistów otrzymuje dofinansowanie na przeprowadzenie pilotażu swoich działań w wysokości 4.000 PLN;
– W końcowej fazie realizacji Programu Jury wybiera 3 inicjatywy do głównego wsparcia finansowego w wysokości 40.000 PLN.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia).
2. Organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące zakład aktywności zawodowej na podstawie odrębnych właściwych przepisów prawa.
3. Spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych.
4. Spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych.
5. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące zakład aktywności zawodowej.
6. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
7. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu oraz zysku na realizację celów społecznych.
8. Grupy nieformalne.
W programie nie mogą brać udziału:
– zakłady aktywności zawodowej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego;
– podmioty prowadzące wyłącznie działalność odpłatną pożytku publicznego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Nowatorskie inicjatywy, które wspierają i wzmacniają prawa człowieka, rozwój ekonomiczny i społeczną pozycję dziewcząt i kobiet w Polsce, a także budują zaufanie społeczne oraz równą godność płci.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Fundacja Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego.
Współinicjatorem i wyłącznym fundatorem wsparcia finansowego jest firma Magovox sp. z. o.o.
Cele:
– wspieranie osób, których działania przyczyniają się do budowy społeczeństwa, w którym godność obu płci jest równa;
– wspieranie poczucia własnej wartości, podmiotowości i samostanowienia kobiet i dziewcząt w Polsce;
– wspieranie inicjatyw budujących sprawczość dziewcząt i kobiet i pokazanie, że zmiana ich sytuacji życiowej jest możliwa oraz, ze mają wpływ na otaczającą ich rzeczywistość;
– przyczynienie się do budowania zaufania społecznego;
– wspieranie inicjatyw mających na celu samoorganizację społeczności skupionych dookoła wzmacniania dziewcząt i kobiet;
– pokazanie, że inicjatywy wzmacniające dziewczęta i kobiety w Polsce mogą liczyć na wsparcie;
– uwrażliwienie na sytuację kobiet na świecie i w Polsce;
– inspirowanie debaty publicznej na temat relacji płci w społeczeństwie.
W ramach konkursu zostanie również zorganizowane spotkanie sieciujące dla finalistek wszystkich dotychczasowych edycji.
Termin składania wniosków:
8 marca 2020
Źródło / Więcej informacji:  
http://ashoka-cee.org/wzmocnione/2020/02/11/trzecia-edycja-programu-wzmocnione-wystartowala
Kontakt:  
Martyna Markiewicz
Koordynatorka Programu WzmocniONE
mmarkiewicz@ashoka.pl
T: + 48 692345754

Ważne WZMACNIANIE POZYCJI SPOŁECZNEJ DZIEWCZĄT I KOBIET
Wysokość wsparcia 100%, do 40.000 zł. - 10 finalistek/finalistów otrzymuje dofinansowanie na przeprowadzenie pilotażu swoich działań w wysokości 4.000 PLN; - W końcowej fazie realizacji Programu Jury wybiera 3 inicjatywy do głównego wsparcia finansowego w wysokości 40.000 PLN.
Budżet programu 160.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • NGO
  • Kościół
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}