KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE

Program MKiDN – Muzyka

16.716.740 zł.
POLSKA I ŚWIATOWA KULTURA MUZYCZNA
Program przewiduje dofinansowanie przedsięwzięć kultywujących tradycję i najwybitniejsze osiągnięcia wielowiekowego dziedzictwa polskiej kultury muzycznej, jak i projektów skoncentrowanych na tworzeniu nowych wartości i poszukiwaniu oryginalnych środków ekspresji artystycznej (festiwale, przeglądy i konkursy muzyczne, koncerty, spektakle i widowiska muzyczne a także zadania dotyczące dokumentacji, badań i popularyzacji w zakresie kultury muzycznej).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 16.716.740 zł.
Wysokość wsparcia: min. 30.000 zł – maks. 1.500.000 zł, 50-80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Wkład własny: min. 20-50% (0% w uzasadnionych przypadkach).
Czas trwania projektu: maks. 3 lata.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKiDN i JST.
2. Organizacje pozarządowe.
3. Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
4. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Realizacja przedsięwzięć kultywujących tradycję i najwybitniejsze osiągnięcia wielowiekowego dziedzictwa polskiej kultury muzycznej, jak i projektów skoncentrowanych na tworzeniu nowych wartości i poszukiwaniu oryginalnych środków ekspresji artystycznej:
– festiwale, przeglądy i konkursy muzyczne,
– koncerty, spektakle i widowiska muzyczne,
– zadania dotyczące dokumentacji, badań i popularyzacji w zakresie kultury muzycznej.
Opis  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN).
Instytucją Zarządzającą programem jest Instytut Muzyki i Tańca.
Cele:
– wspieranie najbardziej wartościowych zjawisk i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej, niezależnie od gatunkowych podziałów;
– zwrócenie uwagi na najwartościowsze projekty realizowane poza dużymi centrami kulturalnymi i gospodarczymi Polski, w regionach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski (do limitu wliczane są wnioski, które uzyskały dofinansowanie w trybie wieloletnim w latach 2018 oraz 2019).
Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek na 2 tygodnie przed upływem ostatecznego terminu są informowani o ewentualnych błędach formalnych.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
30 listopada 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/kultura/muzyka2
Kontakt:  
Instytut Muzyki i Tańca
ul. Fredry 8
00-097 Warszawa
Mateusz Mrugas
T: 22 657 21 02
Mateusz.mrugas@imit.org.pl
Justyna Maj-Selwant
T: 22 657 20 56
justyna.maj-selwant@imit.org.pl

Ważne POLSKA I ŚWIATOWA KULTURA MUZYCZNA
Wysokość wsparcia min. 30.000 zł - maks. 1.500.000 zł, 50-80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Budżet programu 16.716.740 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Spółdzielnia socjalna
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}