BEZPIECZEŃSTWO, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności

1.000.000 zł.
DOTACJE DLA OSP DZIAŁAJĄCYCH NA WSI
Program przewiduje dofinansowanie wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) w sprzęt ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie bojowe (z wyłączeniem zakupu wozów strażackich oraz łodzi ratowniczych). Wnioski o dofinansowanie mogą składać OSP działające na terenach wiejskich i prowadzące działalność na rzecz rolników i ich rodzin.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 15.000 zł, do 100%.
Wkład własny: nie jest konieczny, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania.
Czas trwania projektu: 9.09 – 31.10.2019.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) działające na terenach wiejskich i prowadzące działalność na rzecz rolników i ich rodzin.
Warunkiem koniecznym do spełnienia jest to, aby OSP działała od co najmniej 1 roku oraz nie otrzymała w ciągu ostatnich 12 miesięcy wsparcia finansowego z FSUSR.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w sprzęt ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie bojowe z wyłączeniem zakupu wozów strażackich oraz łodzi ratowniczych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR).
Koszty kwalifikowalne:
– zakup sprzętu ratowniczego, ratowniczo-gaśniczego i umundurowania bojowego,
– koszty montażu zakupionego sprzętu i szkolenia z jego używania (z wyłączeniem zakupu wozów strażackich).
Koszt niekwalifikowalne:
– koszty organizacyjno-administracyjne związane z przygotowaniem wniosku,
– koszty rozliczenia zadania.
Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej pocztą lub osobiście w siedzibie FSUSR (decyduje data wpływu).
Oferty konkursowe składana muszą być zgodne z zasadami uczciwej konkurencji, efektywności, oszczędności i terminowości.
W przypadku stwierdzenia braków formalnych organizatorzy wzywają do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
Termin składania wniosków:
19 sierpnia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://fsusr.gov.pl/bip/programy-spoleczne/artykul/nazwa/otwarty-konkurs-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-ratownictwa-i-ochrony-ludnosci.html
Kontakt:  
https://fsusr.gov.pl/kontakt.html

Ważne DOTACJE DLA OSP DZIAŁAJĄCYCH NA WSI
Wysokość wsparcia maks. 15.000 zł, do 100%.
Budżet programu 1.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}