SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH

PROO – Priorytet 4. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich

2.800.000 zł.
DOFINANSOWANIE THINK TANKÓW
Celem konkursu jest rozwój instytucjonalny think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, nie działających dla osiągnięcia zysku i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych (zarówno na poziomie ogólnopolskim jak i regionalnym). Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 300.000 złotych (do 100%kosztów kwalifikowalnych).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 2.800.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%, min. 20.000 – maks. 300.000 zł.
Wkład własny: nie jest wymagany.
Czas trwania projektu: 01.01.2020 – 31.12.2021, do 24 miesięcy.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Think tanki definiowane jako organizacje, które opracowują badania, analizy i opinie związane ze sprawami krajowymi lub międzynarodowymi w celu merytorycznego wspierania procesów podejmowania strategicznych decyzji lub przyjmowania rozwiązań i regulacji działające w formie:
1. Organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, związków stowarzyszeń, fundacji oraz jednostek terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną).
2. Instytucji kościelnych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3. Spółdzielni socjalnych.
4. Spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
5. Koła gospodyń wiejskich.
Wnioskodawcą nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
W ramach realizowanego projektu możliwe jest tworzenie grup partnerskich.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Rozwój instytucjonalny think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, nie działających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych (zarówno na poziomie ogólnopolskim jak i regionalnym):
1. Wspieranie działań statutowych think-tanków.
2. Rozwój instytucjonalny think-tanków, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.
3. Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Pełna nazwa programu to Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030.
Cel programu: wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i budowaniu demokracji.
Termin składania wniosków:
15 kwietnia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://niw.gov.pl/startuje-nabor-w-proo-priorytet-3-oraz-priorytet-4-edycja-2020/
Kontakt:  
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
proo@niw.gov.pl
T: 601 901 327 (w godzinach 10.00 – 15.00)

Ważne DOFINANSOWANIE THINK TANKÓW
Wysokość wsparcia 100%, min. 20.000 - maks. 300.000 zł.
Budżet programu 2.800.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}