INFRASTRUKTURA KULTURY, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE

Program MKiDN – Groby i cmentarze wojenne w kraju

4.600.000 zł.
dotacje na opiekę nad grobami wojennymi
Celem programu jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń  z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 4.600.000 zł.
Wysokość wsparcia: min. 10.000 zł – maks. 300.000 zł, 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Wkład własny: min. 20% (0% w uzasadnionych przypadkach).
Czas trwania projektu: maks. do końca 2021 r.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe.
2. Jednostki samorządu terytorialnego.
3. Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
4. Samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKiDN oraz jednostki samorządu terytorialnego.
5. Uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Otoczenie grobów i cmentarzy wojennych stałą i stabilną opieką, polegającą w szczególności na zapewnieniu warunków:
1) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, remontowych i robót budowlanych;
2) zabezpieczenia i utrzymania w jak najlepszym stanie;
3) prowadzenia badań archeologicznych;
4) poszukiwania oraz przenoszenia grobów wojennych;
5) dokumentowania i prowadzenia badań naukowych;
6) popularyzowania i upowszechniania wiedzy.
W ramach programu nie można finansować:
1) zadań dofinansowanych w ramach innych programów ministra oraz programów objętych finansowaniem ze środków budżetu państwa realizowanych przez  państwowe instytucje kultury jako zadanie własne;
2) zadań dotyczących tworzenia, redagowania, produkcji, dystrybucji, digitalizacji i publikacji utworów muzycznych i literackich, w tym przekładów;
3) zadań dotyczących opracowania scenariuszy, rozwijania projektów, produkcji, dystrybucji i promocji utworów audiowizualnych.
Opis  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Cel: wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń  z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń.
Pod pojęciem „groby wojenne” rozumie się odpowiednio groby i miejsca spoczynku:
a) poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego;
b) osób wojskowych, poległych lub zmarłych z powodu działań wojennych, bez względu na narodowość;
c) sióstr miłosierdzia i wszystkich osób, które, wykonując zlecone im czynności przy jakiejkolwiek formacji wojskowej, poległy lub zmarły z powodu działań wojennych;
d) jeńców wojennych i osób internowanych;
e) uchodźców z 1915 r.;
f) osób wojskowych i cywilnych, bez względu na ich narodowość, które straciły życie wskutek represji okupanta niemieckiego albo sowieckiego od dnia 1 września 1939 r.;
g) ofiar niemieckich i sowieckich obozów, w tym cmentarzyska ich prochów;
h) osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek 14 dni przed ostatecznym terminem składania wniosków są informowani o ewentualnych błędach i uchybieniach formalnych we wniosku.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
30 listopada 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/groby-i-cmentarze-wojenne-w-kraju.php
Kontakt:  
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Dziedzictwa Kulturowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
Jakub Salas Arieta, T: 22 42-10-352, jsalas@mkidn.gov.pl
Ewa Zapolska-Pilich, T: (22) 42-10-406, ezapolska@mkidn.gov.pl
Roman Wojno, T: (22) 42-10-407, rwojno@mkidn.gov.pl

Ważne dotacje na opiekę nad grobami wojennymi
Wysokość wsparcia min. 10.000 zł - maks. 300.000 zł, 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Budżet programu 4.600.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Kościół
  • Szkoła wyższa
  • Spółdzielnia socjalna
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}