EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE

Program MKiDN – Edukacja artystyczna

2.385.000 zł. 
DOFINANSOWANIE EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
Program przewiduje dofinansowanie zadań z zakresu edukacji artystycznej i działalności artystycznej uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych.
Preferowane są projekty kompleksowe:
– realizowane poza standardowymi ramami bieżącej działalności edukacyjnej wnioskodawców,
– wyróżniające się oryginalną, spójną koncepcją uwzględniającą innowacyjne idee, zarówno w zakresie metodyki nauczania, jak i przedmiotu prowadzonych zajęć,
– umożliwiające bezpośredni kontakt adeptów z najwyższej klasy pedagogami i autorytetami,
– mające charakter interdyscyplinarny – wzmacniające współpracę różnych typów szkół – umożliwiające wymianę doświadczeń w celu tworzenia spójnej oferty edukacyjnej,
– wspierające ważne wydarzenia kulturalne, uwzględniające istotne rocznice historyczne, upamiętniające ważne dla polskiej kultury postaci oraz promujące, a także wspierające rozwój kultury oraz dziedzictwa narodowego.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 2.385.000 zł.
Wysokość wsparcia: min. 30.000 zł – maks. 300.000 zł, do 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Wkład własny: min. 20% (0% w uzasadnionych przypadkach).
Czas trwania projektu: 01.01.2021 – 31.12.2023.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Uczelnie artystyczne.
2. Publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość.
3. Jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości.
4. Podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości.
5. Organizacje pozarządowe.
6. Samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego (tylko Zadania nr 1, 2 oraz 4).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Dofinansowanie następujących zadań z zakresu edukacji oraz działalności artystycznej uczniów, studentów i absolwentów szkół/uczelni artystycznych:
Zadanie nr 1. Organizacja kursów mistrzowskich, warsztatów i plenerów służących doskonaleniu umiejętności artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych.
Zadanie nr 2. Organizacja konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw, koncertów  i spektakli służących prezentacji dokonań artystycznych uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych.
Zadanie nr 3. Organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych służących prezentacji dokonań oraz wymianie doświadczeń w zakresie szkolnictwa artystycznego.
Zadanie nr 4. Działania multimedialne, realizowane w całości on-line, służące doskonaleniu umiejętności artystycznych lub prezentacji i promocji dokonań artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych oraz innym celom z zakresu szkolnictwa artystycznego
Preferowane są projekty kompleksowe:
1. Realizowane poza standardowymi ramami bieżącej działalności edukacyjnej wnioskodawców.
2. Wyróżniające się oryginalną, spójną koncepcją uwzględniającą innowacyjne idee, zarówno w zakresie metodyki nauczania, jak i przedmiotu prowadzonych zajęć.
3. Umożliwiające bezpośredni kontakt adeptów z najwyższej klasy pedagogami i autorytetami.
4. Mające charakter interdyscyplinarny – wzmacniające współpracę różnych typów szkół – umożliwiające wymianę doświadczeń w celu tworzenia spójnej oferty edukacyjnej.
5. Wspierające ważne wydarzenia kulturalne, uwzględniające istotne rocznice historyczne, upamiętniające ważne dla polskiej kultury postaci oraz promujące, a także wspierające rozwój kultury oraz dziedzictwa narodowego.
Prezentacje artystyczne, oprócz realizacji założeń edukacyjnych, muszą wpisywać się w nurt współczesnego życia kulturalnego, będąc dla młodych uczestników znaczącym doświadczeniem na drodze kształtowania własnej osobowości artystycznej oraz istotnym etapem otwierającym ich indywidualną aktywność zawodową.
Dofinansowania nie można uzyskać na:
1. Zadania dofinansowane w ramach innych programów MKiDN oraz programów objętych finansowaniem ze środków budżetu państwa realizowanych przez  państwowe instytucje kultury jako zadanie własne.
2. Zadania dotyczące tworzenia, redagowania, produkcji, dystrybucji, digitalizacji i publikacji utworów muzycznych i literackich, w tym przekładów.
3. Zadania dotyczące opracowania scenariuszy, rozwijania projektów, produkcji, dystrybucji  i promocji utworów audiowizualnych.
4. Koszty infrastruktury kultury.
Opis:
 
Organizatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Instytucją Zarządzającą programem jest Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN .
Cele:
– podnoszenie poziomu polskiej edukacji artystycznej poprzez wsparcie finansowe dla najciekawszych projektów, skierowanych do uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych;
– wspieranie zadań służących wdrażaniu efektywnych metod doskonalenia określonych umiejętności, jak również projektów stricte artystycznych, umożliwiających praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności oraz ich publicznej prezentacji.
Realizowane projekty mają:
– doskonalić proces edukacji młodych adeptów,
– pogłębiać ich poczucie tożsamości kulturowej,
– promować wszelkie formy otwarcia ich na nowoczesne technologie oraz innowacyjne metody działania przygotowujące do aktywnego funkcjonowania w procesach dynamicznych przemian, jakim podlega współczesna kultura.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie dwa wnioski.
Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek na 2 tygodnie przed upływem ostatecznego terminu są informowani o ewentualnych błędach formalnych.
Termin składania wniosków:
3 grudnia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/kultura/edukacja-artystyczna3
Kontakt:  
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej (DEK)
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Marlena Szabłowska
T: (22) 551-57-96
mszablowska@mkidn.gov.pl
Paweł Stułka
T: 695 310 248
pstulka@mkidn.gov.pl

Ważne DOFINANSOWANIE EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
Wysokość wsparcia min. 30.000 zł - maks. 300.000 zł, do 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Budżet programu 2.385.000 zł. 
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Szkoła wyższa
  • Szkoła
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}