AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, ZASOBY LUDZKIE

Program MKDNiS – Kultura dostępna

5.750.000 zł.
UŁATWIANIE DOSTEPU DO KULTURY
Program przewiduje dofinansowanie niekomercyjnych zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.  Realizowane działania powinny służyć osiągnięciu realnych, systemowych i długofalowych efektów w niwelowaniu barier w dostępie do kultury w wymiarach: przestrzennym, ekonomicznym, społeczno-mentalnym i kompetencyjnym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury, instytucji kultury oraz instytucji artystycznych.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 5.750.000 zł.
Wysokość wsparcia: min. 5.000 zł – maks. 150.000 zł, do 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Wkład własny: min. 20-50% (0% w uzasadnionych przypadkach).
Czas trwania projektu: 01.01-31.12.2022.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Państwowe instytucje kultury.
2. Samorządowe instytucje kultury.
3. Uczelnie artystyczne.
4. Publiczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość.
5. Niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość.
6. Jednostki samorządu terytorialnego wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości.
7. Podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości.
8. Organizacje pozarządowe.
9. Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
10. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Dofinansowanie niekomercyjnych zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.
Realizowane działania powinny służyć osiągnięciu realnych, systemowych i długofalowych efektów w niwelowaniu barier w dostępie do kultury w wymiarach: przestrzennym, ekonomicznym, społeczno-mentalnym i kompetencyjnym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury, instytucji kultury oraz instytucji artystycznych.
Rodzaje zadań:
1. Dostosowanie merytoryczne oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, zawierające komponent działań z odbiorcami, także w formie online.
2. Działania uwzgledniające mobilność i/lub możliwość zdalnej prezentacji oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej: przeniesienie oferty beneficjenta do miejsc i miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury i instytucji kultury lub pozyskanie przez beneficjenta wskazanej oferty na rzecz takich miejsc i miejscowości.
3. Organizacja wyjazdów tematycznych mających na celu skorzystanie z oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, w tym oferty instytucji kultury (takich jak teatry, muzea, kina, biblioteki, filharmonie, miejsca ważne dla kultury narodowej) i/lub działania multimedialne/on-line służące popularyzacji i udostępnianiu społecznościom lokalnym zasobów dóbr kultury.
Priorytetem są zadania popularyzujące dziedzictwo o znaczeniu narodowym i poszerzające dostęp do oferty kulturalnej, o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej, integrujące społecznie.
Projekty powinny:
– uwzględniać organizację nieodpłatnego uczestnictwa w oddalonej przestrzennie ofercie kulturalnej;
– wyróżniać się oryginalną, spójną koncepcją,
– być adekwatne do potrzeb i oczekiwań odbiorców, do których są adresowane;
– umożliwiać uczestnictwo oraz integrację społeczną przedstawicieli różnych grup społecznych, m.in.: dzieci i młodzieży szkolnej, osób starszych, a także  wspierać zadania zapewniające dostępność do efektów osobom ze szczególnymi potrzebami (w tym osobom z niepełnosprawnościami).
Ważnym aspektem jest uwzględnienie potrzeb osób mających utrudniony dostęp do kultury i nie zaangażowanych w życie kulturalne.
Realizowane działania powinny stwarzać warunki do włączania i współdziałania przedstawicieli różnych grup społecznych w życiu kulturalnym, zdobywania pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą oraz budowaniu kompetencji odbiorców kultury.
Istotnym elementem realizowanych zadań powinno być nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami – szkołami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi czy placówkami opiekuńczymi – której efektem będzie stworzenie spójnej oferty edukacyjno-kulturalnej, przyczyniającej się do rewitalizacji społecznej i rozwoju kapitału społecznego.
Ze środków programu nie można finansować:
1. Zadań dofinansowanych w ramach innych programów ministra oraz programów objętych finansowaniem ze środków budżetu państwa realizowanych przez państwowe instytucje kultury jako zadanie własne.
2. Zadań dotyczących tworzenia, redagowania, produkcji, dystrybucji, digitalizacji i publikacji utworów muzycznych i literackich, w tym przekładów.
3. Zadań dotyczących opracowania scenariuszy, rozwijania projektów, produkcji, dystrybucji i promocji utworów audiowizualnych.
4. Kosztów infrastruktury kultury.
Opis:
 
Organizatorem programu jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Instytucją Zarządzającą programem jest Narodowe Centrum Kultury (NCK).
Cel: wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.
Wnioskodawca nie może uzyskiwać przychodów w związku z realizacją zadania.
Program nie przewiduje udzielania dofinansowań jako pomocy publicznej lub pomocy de minimis.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie jeden wniosek.
Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek na 2 tygodnie przed upływem ostatecznego terminu są informowani o ewentualnych błędach formalnych.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
30 listopada 2021
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-dostepna4
Kontakt:  
Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
Anna Jermacz
T: (22) 21 00 136, ajermacz@nck.pl
Agata Radecka
T: (22) 21 00 163, agataradecka@nck.pl

Ważne UŁATWIANIE DOSTEPU DO KULTURY
Wysokość wsparcia min. 5.000 zł - maks. 150.000 zł, do 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Budżet programu 5.750.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}