AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, ZASOBY LUDZKIE

Program MKiDN – Kultura dostępna

5.000.000 zł.
UŁATWIANIE DOSTEPU DO KULTURY
Program, w ramach którego przeznaczono 5 milionów złotych na dofinansowanie zadań skoncentrowanych na nieodpłatnym uczestnictwie osób o utrudnionym dostępie do narodowych zasobów dóbr kultury i instytucji kultury ze względu na niepełnosprawność bariery przestrzenne, ekonomiczne, społeczno-mentalne, kompetencyjne i prawne.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 5.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: min. 5.000 zł – maks. 150.000 zł, do 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Wkład własny: min. 20-50% (0% w uzasadnionych przypadkach).
Czas trwania projektu: 01.01-31.12.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Państwowe instytucje kultury.
2. Samorządowe instytucje kultury.
3. Uczelnie artystyczne.
4. Publiczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość.
5. Niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość.
6. Jednostki samorządu terytorialnego wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości.
7. Podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości.
8. Organizacje pozarządowe.
9. Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
10. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Dofinansowanie niekomercyjnych zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. Działania te powinny służyć osiągnięciu realnych, systemowych i długofalowych efektów w niwelowaniu barier w dostępie do kultury w wymiarach: przestrzennym, ekonomicznym, społeczno-mentalnym i kompetencyjnym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury, instytucji kultury oraz instytucji artystycznych.
Rodzaje zadań:
1. Dostosowanie merytoryczne oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, zawierające komponent działań z odbiorcami.
2. Działania poza stałą siedzibą wnioskodawcy, uwzględniających mobilność oferty, w tym przeniesienie oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej do miejsc i miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury i instytucji kultury.
3. Organizacja wyjazdów tematycznych mających na celu skorzystanie z oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, w tym oferty instytucji kultury (takich jak teatry, muzea, kina, biblioteki, filharmonie, miejsca ważne dla kultury narodowej).
Priorytetem są zadania popularyzujące dziedzictwo o znaczeniu narodowym i poszerzające dostęp do oferty kulturalnej, o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej, integrujące społecznie.
Projekty powinny:
– uwzględniać organizację nieodpłatnego uczestnictwa w oddalonej przestrzennie ofercie kulturalnej;
– wyróżniać się oryginalną, spójną koncepcją,
– być adekwatne do potrzeb i oczekiwań odbiorców, do których są adresowane;
– umożliwiać uczestnictwo oraz integrację społeczną przedstawicieli różnych grup społecznych, m.in.: dzieci i młodzieży szkolnej, osób starszych, a także  wspierać zadania zapewniające dostępność do efektów osobom ze szczególnymi potrzebami (w tym osobom z niepełnosprawnościami).
Istotnym elementem realizowanych zadań powinno być nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami – szkołami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi czy placówkami opiekuńczymi – której efektem będzie stworzenie spójnej oferty edukacyjno-kulturalnej, przyczyniającej się do rewitalizacji społecznej i rozwoju kapitału społecznego.
Ze środków programu nie można finansować:
1) zadań dofinansowanych w ramach innych programów ministra oraz programów objętych finansowaniem ze środków budżetu państwa realizowanych przez państwowe instytucje kultury jako zadanie własne;
2) zadań dotyczących tworzenia, redagowania, produkcji, dystrybucji, digitalizacji i publikacji utworów muzycznych i literackich, w tym przekładów;
3) zadań dotyczących opracowania scenariuszy, rozwijania projektów, produkcji, dystrybucji i promocji utworów audiowizualnych;
4) kosztów infrastruktury kultury.
Opis:
 
Organizatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Instytucją Zarządzającą jest Narodowe Centrum Kultury.
Cel: wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 1 wniosek.
Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek na 2 tygodnie przed upływem ostatecznego terminu są informowani o ewentualnych błędach formalnych.
Wnioskodawca nie może uzyskiwać przychodów w związku z realizacją zadania.
Dofinansowanie jest udzielane wyłącznie poza reżimem pomocy publicznej.
Termin składania wniosków:
29 listopada 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-dostepna2
Kontakt:  
Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
Anna Jermacz, T: (22) 21 00 136, ajermacz@nck.pl
Agata Radecka, T: (22) 21 00 163, agataradecka@nck.pl

Ważne UŁATWIANIE DOSTEPU DO KULTURY
Wysokość wsparcia min. 5.000 zł - maks. 150.000 zł, do 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Budżet programu 5.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}