KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE

Program MKiDN – Kultura dostępna

5.750.000 zł.
dofinansowanie darmowego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych
Program, w ramach którego co roku przeznacza się prawie 6 milionów złotych na dofinansowanie zadań skoncentrowanych na nieodpłatnym uczestnictwie osób o utrudnionym dostępie do narodowych zasobów dóbr kultury i instytucji kultury ze względu na niepełnosprawność bariery przestrzenne, ekonomiczne, społeczno-mentalne, kompetencyjne i prawne.

Rodzaj wsparcia:DOTACJA
Finansowanie:ZALICZKA
Budżet programu:5.750.000 zł.
Wysokość wsparcia:min. 5.000 zł – maks. 150.000 zł, do 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Wkład własny:min. 20-50% (0% w uzasadnionych przypadkach).
Czas trwania projektu:maks. do końca 2019 r.
Partner zagraniczny:NIE
Składanie wniosków przez internet:TAK
Kto może złożyć wniosek ? 
1. Państwowe instytucje kultury.
2. Samorządowe instytucje kultury.
3. Uczelnie artystyczne.
4. Publiczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość.
5. Niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość.
6. Jednostki samorządu terytorialnego wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości.
7. Podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości.
8. Organizacje pozarządowe.
9. Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
10. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Na co można uzyskać wsparcie ? 
Dofinansowanie niekomercyjnych zadań skoncentrowanych na nieodpłatnym uczestnictwie osób o utrudnionym dostępie do narodowych zasobów dóbr kultury i instytucji kultury ze względu na niepełnosprawność i/lub bariery przestrzenne, ekonomiczne, społeczno-mentalne, kompetencyjne i prawne.
Priorytetem są zadania popularyzujące dziedzictwo o znaczeniu narodowym i poszerzające dostęp do oferty kulturalnej, o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej, integrujące społecznie.
Projekty powinny:
– uwzględniać organizację nieodpłatnego uczestnictwa w oddalonej przestrzennie ofercie kulturalnej;
– wyróżniać się oryginalną, spójną koncepcją,
– być adekwatne do potrzeb i oczekiwań odbiorców, do których są adresowane.
Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy i zawarcie umowy partnerskiej/porozumienia partnerskiego z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:
1) instytucje kultury;
2) organizacje pozarządowe;
3) podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
4) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
5) ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, domy samotnej matki, domy dziecka, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, domy/ośrodki opieki/seniora, świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne, szpitale;
6) przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne rozumiane jako publiczne i/lub niepubliczne instytucje oświatowo-wychowawcze.
Ze środków programu nie można finansować:
1) zadań dofinansowanych w ramach innych programów ministra oraz programów objętych finansowaniem ze środków budżetu państwa realizowanych przez państwowe instytucje kultury jako zadanie własne;
2) zadań dotyczących tworzenia, redagowania, produkcji, dystrybucji, digitalizacji i publikacji utworów muzycznych i literackich, w tym przekładów;
3) zadań dotyczących opracowania scenariuszy, rozwijania projektów, produkcji, dystrybucji i promocji utworów audiowizualnych.
Opis 
Organizatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytucją Zarządzającą jest Narodowe Centrum Kultury.
Cel: wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.
Ważnym założeniem programu jest umożliwianie uczestnictwa oraz integracji społecznej przedstawicieli różnych grup społecznych, m.in.: dzieci i młodzieży szkolnej, osób starszych, osób z niepełnosprawnością, środowisk, które z powodu silnych barier (np. mentalnych, kulturowych, prawnych) pozostają poza obiegiem życia kulturalnego i społecznego lub mają do niego utrudniony dostęp.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 1 wniosek.
Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek na 2 tygodnie przed upływem ostatecznego terminu są informowani o ewentualnych błędach formalnych.
Wnioskodawca nie może uzyskiwać przychodów w związku z realizacją zadania.
Termin składania wniosków:
30 listopada 2018
Przewidywany termin składania wniosków:
30 listopada 2019
Więcej informacji: 
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/kultura-dostepna.php
Kontakt: 
Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
Anna Jermacz, T: (22) 21 00 136, ajermacz@nck.pl
Agata Radecka, T: (22) 21 00 163, agataradecka@nck.pl


Ważne dofinansowanie darmowego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych
Wysokość wsparcia min. 5.000 zł - maks. 150.000 zł, do 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Budżet programu 5.750.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja