EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE

Bardzo Młoda Kultura

2.000.000 zł / rok.
wsparcie edukacji kulturowej
Program ma charakter wieloletni a jego celem głównym jest wspieranie edukacji kulturowej. Cele programu mają zostać osiągnięte poprzez wyłonienie sieci wojewódzkich Operatorów, którzy zbudują zwartą ofertę edukacyjną dopasowaną do kryteriów wskazanych przez organizatorów. Wnioski o dofinansowanie mogą składać samorządowe instytucje kultury.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 2.000.000 zł / rok.
Wysokość wsparcia: 300.000 – 450.000 zł, maks. 75%.
Wkład własny: 25%,
Czas trwania projektu: 3 lata.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Samorządowe instytucje kultury.
Przy realizacji zadania wskazane jest nawiązanie współpracy poprzez zawarcie porozumienia lub utworzenie konsorcjum z następującymi podmiotami:
1) kuratoriami oświaty, centrami i ośrodkami doskonalenia nauczycieli;
2) publicznymi i/lub niepublicznymi instytucjami oświatowo-wychowawczymi;
3) organizacjami pozarządowymi;
4) instytucjami kultury;
5) innymi podmiotami działającymi na polu edukacji kulturowej w województwie.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Realizacja kompleksowego zadania, które składa się z następujących działań:
1. Przeprowadzenie diagnozy regionalnego środowiska zajmującego się edukacją kulturową oraz przedstawianie ich wyników przedstawicielom JST, w celu uspójnienia i koordynacji działań edukacji kulturowej w regionie a także prowadzenie stałej ewaluacji podejmowanych działań.
2. Prowadzenie działań organizacyjnych, informacyjnych oraz integracyjnych, w tym przede wszystkim: tworzenie regionalnych portali informacyjnych; organizacja konferencji, spotkań i prezentacji działań z zakresu edukacji kulturowej, służących także wymianie doświadczeń edukatorów.
3. Prowadzenie działalności szkoleniowo-warsztatowej skierowanej do przedstawicieli instytucji kultury i placówek oświatowo-edukacyjnych, w tym wydawanie materiałów szkoleniowych i metodycznych; organizowanie warsztatów i szkoleń; działalność konsultacyjna i doradcza.
4. Prowadzenie programów przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej, tworzonych wspólnie przez przedstawicieli podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-edukacyjnych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury.
Cele:
– wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury;
– budowa i wspieranie systemu, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych.
Powyższe cele mają zostać osiągnięte poprzez wyłonienie sieci wojewódzkich Operatorów, którzy zbudują zwartą ofertę edukacyjną, wykorzystywaną do:
– wzmocnienia procesu ustawicznej edukacji w zakresie kultury;
– zintegrowania lokalnych podmiotów sfery edukacji (formalnej i nieformalnej).
Jeden wnioskodawca może złożyć maks. 1 wniosek w naborze.
Z środków programu nie można finansować:
– prac remontowych i modernizacyjnych budynków i obiektów;
– zakupu środków trwałych;
– innych wydatków inwestycyjnych.
Termin składania wniosków:
1 kwietnia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/aktualnosci/oglaszamy-nabory-do-programow-nck-2019
Kontakt:  
Michał Rydzewski
T: (+48) 22 21 00 156
mrydzewski@nck.pl
g. 10:00 – 14:00

Ważne wsparcie edukacji kulturowej
Wysokość wsparcia 300.000 – 450.000 zł, maks. 75%.
Budżet programu 2.000.000 zł / rok.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja