INFRASTRUKTURA KULTURY, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE

Program MKiDN – Kultura ludowa i tradycyjna

6.485.000 zł.
DOFINANSOWANIE KULTURY LUDOWEJ I TRADYCYJNEJ
Program ma na celu wspieranie zjawisk związanych z kulturami tradycyjnymi funkcjonującymi na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim (oraz narodowym), które występują zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich. Wnioski o dofinansowanie mogą składać: samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą a także kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 6.485.000 zł.
Wysokość wsparcia: min. 12.000 zł – maks. 300.000 zł, do 80% (100% w przypadku komponentu „Mistrz Tradycji” oraz w innych uzasadnionych przypadkach).
Wkład własny: min. 20% (0% w przypadku komponentu „Mistrz Tradycji” oraz w innych uzasadnionych przypadkach).
Czas trwania projektu: maks. 3 lata, 01.01.2021 – 31.12.2023.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Samorządowe instytucje kultury (wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKiDN oraz jednostki samorządu terytorialnego).
2. Organizacje pozarządowe.
3. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zadania mające na celu wspieranie przedsięwzięć związanych ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami ich elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania, w tym odnoszących się także do kultur mniejszości narodowych i etnicznych oraz tradycji środowiskowych (w tym zawodowych i wiekowych np. zjawisk folkloru dziecięcego i młodzieżowego).
Zadanie nr 1. Dokumentacja, archiwizacja i jak najszersze udostępnianie unikalnych zjawisk z zakresu dziedzictwa kultur tradycyjnych.
Zadanie nr 2. Przygotowanie ekspertyz, opinii oraz programów ochrony dotyczących zjawisk kultur tradycyjnych, w tym prowadzenia ewaluacji, konsultacji społecznych związanych z realizacją postulatów Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Zadanie nr 3. Publikacje związane z dokumentacją kultur tradycyjnych oraz współczesnych kontekstów ich funkcjonowania.
Zadanie nr 4. Animacja kulturowa i społeczna prowadzona w oparciu o materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, wspomagająca lokalne społeczności w twórczych działaniach nawiązujących do miejscowych tradycji.
Zadanie nr 5. Działania edukacyjne, w tym: warsztaty, kursy, szkolenia dotyczące zagadnień szeroko pojętej kultury tradycyjnej.
Zadanie nr 6. Działania popularyzujące unikalne i żywe elementy kultur tradycyjnych, w tym konkursy, przeglądy, festiwale, wystawy, seminaria i konferencje.
Zadanie nr 7. Zadania o charakterze artystycznym i użytkowym, inspirowane tradycyjną twórczością, o charakterze interdyscyplinarnym i międzyśrodowiskowym.
Zadanie nr 8. Działania multimedialne, realizowane w całości on-line, prezentujące i popularyzujące zagadnienia szeroko pojętej kultury ludowej i tradycyjnej.
Zadanie nr 9. Prowadzenie nauki – szkolenia przez konkretnego „mistrza”(przekaz bezpośredni wiedzy i umiejętności osobom szczególnie zainteresowanym praktyczną kontynuacją danej profesji) w zakresie różnych dziedzin niematerialnego dziedzictwa kulturowego: literatura, muzyka, śpiew, taniec, sztuka, rękodzieło, rzemiosło ludowe, rzemiosło artystyczne, praktyka obrzędowa, tradycyjna uprawa i hodowla w tym potrawy obrzędowe oraz inne przejawy kultury spełniające kryteria niematerialnego dziedzictwa.
W ramach programu nie można finansować:
1. Zadań dofinansowanych w ramach innych programów ministra oraz programów objętych finansowaniem ze środków budżetu państwa realizowanych przez państwowe instytucje kultury jako zadanie własne.
2. Zadań dotyczących tworzenia, redagowania, produkcji, dystrybucji, digitalizacji i publikacji utworów muzycznych i literackich, w tym przekładów.
3. Zadań dotyczących opracowania scenariuszy, rozwijania projektów, produkcji, dystrybucji i promocji utworów audiowizualnych.
4. Kosztów infrastruktury kultury.
Opis  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Cel: wspieranie zjawisk związanych ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami (przekształceniami i przemianami) poszczególnych elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie dwa wnioski.
W przypadku zadania pn. “Mistrz Tradycji” jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek.
Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek na 2 tygodnie przed upływem ostatecznego terminu są informowani o ewentualnych błędach formalnych.
Termin składania wniosków:
3 grudnia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-ludowa-i-tradycyjna3
Kontakt:  
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Narodowych Instytucji Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Dorota Ząbkowska
T. (22) 42 10 351 (godz.10:00 – 14:00)
dzabkowska@mkidn.gov.pl
Barbara Kosieradzka
T: (22) 42 10 149 (godz.10:00 – 14:00)
bkosieradzka@mkidn.gov.pl
Paulina Rutkowska
T: 22 42-10-177 (godz.10:00 – 14:00)
prutkowska@mkidn.gov.pl

Ważne DOFINANSOWANIE KULTURY LUDOWEJ I TRADYCYJNEJ
Wysokość wsparcia min. 12.000 zł - maks. 300.000 zł, do 80% (100% w przypadku komponentu „Mistrz Tradycji” oraz w innych uzasadnionych przypadkach).
Budżet programu 6.485.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Kościół
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}