AKTUALNE TEMATY

147 mln zł na likwidację barier komunikacyjnych

Zakup nowoczesnej protezy, skutera elektrycznego czy oprogramowania umożliwia program „Aktywny samorząd” Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To 147 mln zł na ten cel w tym roku, czyli o prawie 40 mln zł więcej niż rok temu.
Jednostki samorządu terytorialnego mogą występować do PFRON o środki na realizację tego programu zaś wnioski o dofinansowanie będzie można składać w najbliższych Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie lub Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie.
Kto i na jakie formy wsparcia może uzyskać dofinansowanie?
Program przewiduje pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu czy uzyskaniu prawa jazdy (w tym zwiększona kwota dofinansowania z 1600 do 2100 zł na prawo jazdy kat. B.) dla osób z dysfunkcją ruchu. Nowością jest to,  że po raz pierwszy taką pomocą objęte zostaną osoby z dysfunkcją słuchu.
Osoby mające problem z poruszaniem się w ramach programu mogą uzyskać dofinansowanie do: zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym i utrzymania jego sprawności technicznej, do zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego. Dodatkowym ułatwieniem będzie możliwość dofinansowania do prawa jazdy inne niż kategorii „B”. Również zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne oraz w wsparcie finansowe w utrzymaniu sprawności technicznej tej protezy, będą dofinansowane.
Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dysfunkcją obu rąk lub wzroku, dysfunkcją wzroku, słuchu i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dzięki programowi będą mogli aktywniej uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym, m.in., poprzez pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego i oprogramowania i w utrzymaniu sprawności technicznej tego sprzętu. Dodatkowo osoby takie mogą uzyskać  dofinansowanie do  szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
Aktywny Samorząd to również pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej osoby niepełnosprawnej.
Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, będą mogły się starać o dofinansowanie kosztów opieki nad osobą zależną, czyli dzieckiem przebywającym w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, np. dziennego opiekuna, niani, w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole.
Program umożliwia również uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym.
Dofinansowanie  adresowanie będzie do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w: szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym, dziennym lub niestacjonarnym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi. Dofinansowanie obejmie koszty kształcenia, opłaty za naukę (czesne) czy opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), https://www.gov.pl. Licencja CC BY 3.0 PL. Komunikat z dnia 11.03.2019.