BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy – Dostępność Plus

Obraz BeatriceBB z Pixabay
5.000.000 zł.
DOTACJE NA ZAKUP USŁUG B+R
W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie dotyczące zakupu od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego nakierowanej na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: REFUNDACJA
Budżet programu: 5.000.000 zł.
– projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim: 486.404 zł,
– projekty zlokalizowane w województwie innym niż mazowieckie: 4.513.596 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 340.000 zł, 85%.
Wkład własny: 15%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które: prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego nakierowanej na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).
Wykonawcą usługi mają być jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Opis:  
Organizatorem programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Cel: sfinansowanie zakupu dla usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe.
Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1. organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014.
2. spółki celowe uczelni.
3. centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
4. przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego.
5. akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
6. Sieć Badawcza Łukasiewicz.
Nabór jest realizowany w ramach poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP”.
Działanie nakierowane jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).
Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 60.000 – 400.000 zł.
Termin składania wniosków:
30 września 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-etap-1-uslugowy-dostepnosc-plus#dokumenty
Kontakt:  
info@parp.gov.pl
T: 22 574 07 07 lub 0 801 332 202.

Ważne DOTACJE NA ZAKUP USŁUG B+R
Wysokość wsparcia maks. 340.000 zł, 85%.
Budżet programu 5.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • MŚP
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}