NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, ZDROWIE

Wspólnie dla Regionu

Image by lin2015 from Pixabay
DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW LOKALNYCH
Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych z bliskiego sąsiedztwa zakładów należących do spółek powiązanych z Lafarge Cement SA.
Dofinansowanie można uzyskać na inicjatywy lokalne angażujące mieszkańców i dotyczące takich obszarów jak:
1. Ochrona środowiska naturalnego i bioróżnorodności oraz poszerzanie wiedzy w tym zakresie.
2. Zagospodarowanie przez społeczności lokalne wspólnej przestrzeni użytkowej, poprawa jej estetyki, funkcjonalności.
3. Profilaktyka i promocja zdrowia, bezpieczeństwa oraz edukacji w tym zakresie.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: 3.000 – 15.000 zł, 100%.
Wkład własny: nie jest wymagany, ale wpływa pozytywnie na ocenę projektu.
Czas trwania projektu: do 15.11.2021 (złożenie sprawozdania z realizacji projektu i rozliczenie grantu).
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), w tym oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.
2. Grupy nieformalne (w tym oddziały terenowe organizacji pozarządowych nieposiadające osobowości prawnej, stowarzyszenia zwykłe nieposiadające osobowości prawnej, grupy mieszkańców), jednak wyłącznie za pośrednictwem organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną oraz organizacji administracji i służby publicznej.
3. Publiczne przedszkola, szkoły, biblioteki i placówki, o których mowa w ustawie o systemie oświaty.
4. Placówki utworzone na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Organizacja ubiegająca się o wsparcie w imieniu grupy nieformalnej musi zawrzeć pisemne porozumienie z przedstawicielami tej grupy.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Inicjatywy lokalne angażujące mieszkańców i dotyczące jednego z poniższych obszarów:
1. Ochrona środowiska naturalnego i bioróżnorodności oraz poszerzanie wiedzy w tym zakresie.
2. Zagospodarowanie przez społeczności lokalne wspólnej przestrzeni użytkowej, poprawa jej estetyki, funkcjonalności.
3. Profilaktyka i promocja zdrowia, bezpieczeństwa oraz edukacji w tym zakresie.
Jednym z najważniejszych kryteriów oceny merytorycznej składanych wniosków jest odległość miejsca realizacji projektu od najbliższego zakładu któregokolwiek z Fundatorów Fundacji lub ich spółek powiązanych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Lafarge WSPÓLNIE.
Cel programu: wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie zrównoważonego podejścia do kształtowania otoczenia.
Oprócz dotacji istnieje również możliwość uzyskania wsparcia merytorycznego lub eksperckiego pracowników spółek założycieli Fundacji i ich spółek powiązanych w ramach wolontariatu.
Dofinansowanie nie może być przeznaczone na finansowanie:
– pożyczek, poręczeń czy gwarancji,
– przedsięwzięć, które zostały już zrealizowane,
– celów religijnych i politycznych oraz uprawiania kultu religijnego, chyba że jest to uzasadnione ze względu na walor historyczny lub kulturowy danej społeczności,
– zakupu środków trwałych i wyposażenia, który nie jest merytorycznie uzasadniony,
– bezpośredniej pomocy finansowej dla osób fizycznych,
– inwestycji (np. zakup gruntów, budowa obiektów przemysłowych, oczyszczalni ścieków itp.),
– zagranicznych wycieczek i wyjazdów,
– kar, grzywien i odsetek karnych,
– zakupu napojów alkoholowych,
– prowadzenia działalności gospodarczej,
– działań przynoszących bezpośredni zysk finansowy realizatorom i/lub partnerom,
– kosztów związanych z bieżącą działalnością podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych.
Termin składania wniosków:
28 lutego 2021
Źródło / Więcej informacji:  
http://fundacjawspolnie.pl/program-grantowy
Kontakt:  
http://fundacjawspolnie.pl/kontakt

Ważne DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW LOKALNYCH
Wysokość wsparcia 3.000 – 15.000 zł, 100%.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}