AKTUALNE TEMATY

Norwegia, Islandia i Liechtenstein zainwestują w polską edukację

Obraz Wokandapix z Pixabay
Prawie 90 milionów złotych – tyle pieniędzy z tak zwanych Funduszy norweskich i EOG dostanie Polska między innymi na szkolnictwo zawodowe, programy stypendialne i szkolenia dla nauczycieli. Umowę w tej sprawie podpisali 8 marca 2019 roku minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński i ambasador Norwegii Olav Myklebust. Pieniądze pochodzą z Funduszy norweskich i EOG, czyli specjalnej puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein  przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za to te trzy kraje mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.
Polska już po raz trzeci będzie korzystać z tych pieniędzy. Do dyspozycji na lata 2014-2021 (okresy wdrażania Funduszy norweskich i funduszy UE nie pokrywają się) mamy 809 milionów euro. Podpisana dzisiaj umowa dotyczy części tej kwoty – 20 milionów euro na Program Edukacja.
Czym jest program Edukacja
Pieniądze z Funduszy norweskich i EOG dzielone są w Polsce tematycznie na programy.  Program dotyczący edukacji jest pierwszym, którego zakres i cele zostały ostatecznie uzgodnione – wyjaśnia minister Kwieciński.
Budżet programu to 23,5 miliona euro (20 mln euro z Mechanizmu Finansowego EOG oraz 3,53 miliona wkładu krajowego). Jego wdrażaniem, czyli organizacją naborów i podziałem Funduszy, zajmie się Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Będzie przy tym współpracować z partnerami z państw-darczyńców: Norweską Agencją Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Poprawy Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (DIKU), Agencją ds. Kształcenia Międzynarodowego w Liechtensteinie (AIBA) i Islandzkim Centrum Badań (RANNIS).
Wsparcie będzie można pozyskać między innymi na wizyty studyjne, szkolenia dla polskich nauczycieli, rozwój oferty szkolnictwa zawodowego i ustawicznego, wymianę doświadczeń czy asystowanie w pracy pracownikowi zagranicznej instytucji partnerskiej (tak zwany job shadowing). O pieniądze będą mogły się ubiegać polskie instytucje działające w obszarze edukacji na wszystkich poziomach. Nabory będą odbywać się w 2019, 2020 i 2021 roku. Wstępnie zakłada się, że pierwszy nabór wniosków będzie ogłoszony w maju.
Fundusz Współpracy Dwustronnej
Ważnym aspektem wdrażania Funduszy norweskich i EOG pozostaje w ich III edycji wzmacnianie relacji dwustronnych z państwami-darczyńcami. W przypadku Programu Edukacja, na ten cel przeznaczone zostanie dodatkowo 250 tysięcy euro pochodzące z budżetu Funduszu Współpracy Dwustronnej. Środki te przeznaczone będą na działania realizowane wspólnie przez instytucje polskie i instytucje z państw-darczyńców.
Czym są Fundusze norweskie i EOG
Pełna i oficjalna nazwa tak zwanych Funduszy norweskich i EOG to Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG).
Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami.
Polska już po raz trzeci korzysta z tych pieniędzy. W ostatniej, drugiej edycji Funduszy – 2009-2014 – pula środków dla Polski wynosiła 578,1 miliona euro. Umożliwiła ona dofinansowanie ponad 1300 projektów. W III edycji Funduszy, Polska z alokacją 809,3 milionów euro (z łącznej puli ponad 2,8 miliarda euro), podobnie jak w poprzednich edycjach, pozostanie największym beneficjentem tych pieniędzy w UE.
Za koordynację wdrażania Funduszy norweskich i EOG w Polsce odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Współpracuje przy tym z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Poszczególne programy III edycji Funduszy będą wdrażane przez polskie instytucje publiczne. Wyjątek stanowią, podobnie jak w poprzednich edycjach, obszary „Społeczeństwo obywatelskie” oraz „Dialog społeczny – godna praca”, które będą zarządzane przez darczyńców (odpowiednio przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli oraz Innovation Norway).
Programy w ramach Funduszy norweskich i EOG będą wdrażane do 2024 r. Wyjątek stanowi Fundusz Współpracy Dwustronnej, który wdrażany będzie do 30 kwietnia 2025 r.
Więcej informacji na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego: http://www.eog.gov.pl

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR), miir.gov.pl. Komunikat z dnia 12.03.2019.

Witamy na stronie internetowej granty.pl.
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"5","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}