AKTUALNE TEMATY

Wspieranie aktywności seniorów

Edukacja, aktywność, uczestnictwo w życiu społecznym i usługi społeczne – to główne obszary działań Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W tym roku dofinansowanych zostanie 300 projektów na łączną kwotę blisko 38 mln zł.
Celem Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, w skrócie ASOS, jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych. Różnego rodzaju zajęcia edukacyjne, artystyczne, sportowe, warsztaty, integracja międzypokoleniowa, warsztat, uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności – to tylko niektóre z działań, które są realizowane w wielu miejscach w Polsce m.in. dzięki dofinansowaniu z programu. To łącznie 40 mln rocznie.
W konkursie w ramach tegorocznej edycji złożono 1346 ofert. Zdecydowana większość, bo 523, dotyczyły obszaru aktywności społecznej promującej integrację wewnątrz- i międzypokoleniową. Na drugim miejscu była edukacja osób starszych (395 ofert), a dalej usługi społeczne (243) i partycypacja społeczna (185).
Ostatecznie dofinansowanie w ramach ASOS 2019 otrzymało 300 projektów na łączną kwotę 37 842 955,57 zł.
Jak wygląda podział środków na konkretne obszary?
Edukacja osób starszych – dofinansowanych 81 ofert na kwotę 9 724 328,49 zł, aktywność społeczna – 81 ofert, 9 379 755,29 zł, partycypacja społeczna – 67 ofert, 8 531 577 zł, usługi społeczne – 71 ofert, 10 207 294,79 zł.
– W tegorocznej edycji konkursu szczególną uwagę poświęcono projektom obejmującym edukację nieformalnych opiekunów osób starszych, które realizowane będą w partnerstwie z Dziennym domem „Senior+” lub Klubem „Senior+”, zakładającym kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie oraz świadczenie usług asystenckich i opiekuńczych dla osób starszych o ograniczonej samodzielności w miejscu ich zamieszkania – wskazuje minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.
Podmioty wnioskujące o dofinansowanie, czyli m.in. organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, spółdzielnie socjalne czy stowarzyszenia, mogą otrzymać wsparcie w wysokości od 20 tys. do 200 tys. zł na jeden projekt (wymagany wkład własny to 10 proc. wartości projektu).
Wyniki konkursu “ASOS – edycja 2019” znajdują się na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-na-najlepsze-projekty-dofinansowywane-ze-srodkow-rzadowego-programu-na-rzecz-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-na-lata-2014-2020-edycja-2019

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), https://www.gov.pl. Licencja CC BY 3.0 PL.

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"8","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}