AKTUALNE TEMATY

Wspieranie aktywności seniorów

Edukacja, aktywność, uczestnictwo w życiu społecznym i usługi społeczne – to główne obszary działań Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W tym roku dofinansowanych zostanie 300 projektów na łączną kwotę blisko 38 mln zł.
Celem Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, w skrócie ASOS, jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych. Różnego rodzaju zajęcia edukacyjne, artystyczne, sportowe, warsztaty, integracja międzypokoleniowa, warsztat, uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności – to tylko niektóre z działań, które są realizowane w wielu miejscach w Polsce m.in. dzięki dofinansowaniu z programu. To łącznie 40 mln rocznie.
W konkursie w ramach tegorocznej edycji złożono 1346 ofert. Zdecydowana większość, bo 523, dotyczyły obszaru aktywności społecznej promującej integrację wewnątrz- i międzypokoleniową. Na drugim miejscu była edukacja osób starszych (395 ofert), a dalej usługi społeczne (243) i partycypacja społeczna (185).
Ostatecznie dofinansowanie w ramach ASOS 2019 otrzymało 300 projektów na łączną kwotę 37 842 955,57 zł.
Jak wygląda podział środków na konkretne obszary?
Edukacja osób starszych – dofinansowanych 81 ofert na kwotę 9 724 328,49 zł, aktywność społeczna – 81 ofert, 9 379 755,29 zł, partycypacja społeczna – 67 ofert, 8 531 577 zł, usługi społeczne – 71 ofert, 10 207 294,79 zł.
– W tegorocznej edycji konkursu szczególną uwagę poświęcono projektom obejmującym edukację nieformalnych opiekunów osób starszych, które realizowane będą w partnerstwie z Dziennym domem „Senior+” lub Klubem „Senior+”, zakładającym kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie oraz świadczenie usług asystenckich i opiekuńczych dla osób starszych o ograniczonej samodzielności w miejscu ich zamieszkania – wskazuje minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.
Podmioty wnioskujące o dofinansowanie, czyli m.in. organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, spółdzielnie socjalne czy stowarzyszenia, mogą otrzymać wsparcie w wysokości od 20 tys. do 200 tys. zł na jeden projekt (wymagany wkład własny to 10 proc. wartości projektu).
Wyniki konkursu “ASOS – edycja 2019” znajdują się na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-na-najlepsze-projekty-dofinansowywane-ze-srodkow-rzadowego-programu-na-rzecz-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-na-lata-2014-2020-edycja-2019

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), https://www.gov.pl. Licencja CC BY 3.0 PL.