AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZASOBY LUDZKIE

Fundusz Dostępności

Obraz Thomas_C_Rosenthal z Pixabay
43.000.000 zł.
LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
W ramach programu można uzyskać preferencyjne pożyczki na przedsięwzięcia, których celem jest dostosowanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób mających trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji poprzez instalację wind (dźwigów osobowych) oraz innych udogodnień.

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 43.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: okres spłaty liczony od daty uruchomienia pożyczki do dnia ostatecznej spłaty nie może przekroczyć 20 lat (240 miesięcy).
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.
2. Podmioty w ramach administracji rządowej, m.in. państwowe osoby prawne, w tym jednostki od nich zależne.
3. Spółki komunalne oraz inne podmioty zależne od jednostek samorządu terytorialnego.
4. Inne niewymienione powyżej jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.
5. Szkoły wyższe.
6. Jednostki naukowe.
7. Instytucje kultury.
8. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Przedsięwzięcia mające na celu dostosowanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób mających trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji poprzez instalację wind (dźwigów osobowych) oraz innych udogodnień.
Opis:  
Instytucją zarządzającą środkami programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Cele:
– zapewnienie dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami m.in. osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi oraz osób starszych;
– zapewnienie osobom mającym trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności albo percepcji możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym poprzez swobodniejszy dostęp do dóbr i usług.
Pożyczki mogą być częściowo umorzone lub połączone z dotacją ze środków PFRON.
Warunki kwalifikowalności:
– wsparcie może być kierowane na realizację przedsięwzięć zgodnych ze standardami zdefiniowanymi w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
– wsparcie może być kierowane na zamontowanie nowych dźwigów osobowych w budynkach;
– do finansowania nie kwalifikują się inwestycje fizycznie zakończone na moment składania wniosku;
– w przypadku finansowania inwestycji rozpoczętych, do wydatkowania kwalifikują się udokumentowane wydatki nie starsze niż 12 m-cy na dzień złożenia wniosku o pożyczkę.
Parametry pożyczki:
– brak wymogu wkładu własnego,
– preferencyjne oprocentowanie – od 0,15% w skali roku w całym okresie kredytowania (oprocentowanie może być wyższe w przypadku wykorzystania przez pożyczkobiorcę limitów pomocy publicznej w tym de minimis),
– długi okres spłaty – do 20 lat,
– możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału pożyczki – do 6 miesięcy od zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
– możliwość skorzystania z umorzenia do 40% kapitału pożyczki po spełnieniu określonych warunków (szczegółowe warunki umorzenia poniżej),
– brak opłat i prowizji za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek.
Warunki częściowego umorzenia kapitału pożyczki:
– kryterium terytorialne (wg wskaźnika GUS: kwota zasiłków pielęgnacyjnych wypłaconych na 1000 mieszkańców danej gminy: do 10%;
– kryterium przeznaczenia budynku: budynki wielorodzinne 10%,
– kryterium społeczne (wg udziału osób z poniżej wymienionych kategorii zamieszkałych w budynku w ogólnej populacji osób zamieszkałych w budynku):
1. 20% umorzenia, gdy udział wynosi powyżej 60%;
2. 10% umorzenia, gdy udział wynosi od 40% do 60%;
3. 0% umorzenia, gdy udział wynosi poniżej 40%.
Ogólna populacja osób zamieszkałych w budynku – na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku, gdy inwestycja ma dotyczyć tylko części budynku (np. jednej klatki), należy odnosić się tylko do populacji osób zamieszkujących tę część budynku.
Osoby uprawnione do skorzystania z kryterium społecznego: osoby od 60 roku życia, dzieci do lat 6 oraz ich prawni opiekunowie, osoby niepełnosprawne (osoby, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
Termin składania wniosków:
nabór w trybie ciągłym do wyczerpania środków
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/fundusz-dostepnosci/
Kontakt:  
Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Programów Europejskich
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
T: (+48 22) 599 88 88 lub 801 598 888

Ważne LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
Wysokość wsparcia 100%.
Budżet programu 43.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Instytucja państwowa
  • Gmina, powiat
  • Szkoła wyższa
  • Związek JST
  • Instytut badawczy
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • pożyczka

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}