NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT

Sport dla Wszystkich: upowszechnianie sportu w rodzinie i w różnych grupach społecznych oraz wspieranie sportu dla wszystkich przez fundacje

2.966.000 zł.
dotacje na upowszechnianie sportu
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie związane z realizacją zadań z zakresu  upowszechniania sportu w rodzinie i w różnych grupach społecznych. Wnioski o dotacje mogą składać organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 2.966.000 zł.
Wysokość wsparcia: – maks. 70-80%.
Wkład własny: – min. 20-30%.
Czas trwania projektu: do 31.12.2019.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej.
W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych:
1) Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych.
2) Wspieranie projektów sportu dla wszystkich realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Cele:
– zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
– tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
– wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
– promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;
– promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;
– przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
– promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej poprzez sport;
– niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.
Priorytety:
– inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie, w szczególności wśród rodzin, seniorów, dzieci i młodzieży, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób defaworyzowanych;
– promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej służących solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej;
– integrowanie i angażowanie organizacyjne i finansowe jednostek samorządu terytorialnego, oraz innych podmiotów do szerokiej współpracy przy realizacji przedsięwzięć z obszaru sportu powszechnego.
Koszty pośrednie mogą stanowić do 10% wysokości kosztów bezpośrednich.
Koszty bezpośrednie przeznaczone na sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadania mogą stanowić do 10% kosztów bezpośrednich.
Koszty bezpośrednie przeznaczone na zakup lub produkcję materiałów promocyjnych, w tym w szczególności: banerów, koszulek, plakatów, gadżetów (bez nagród i ubiorów) mogą stanowić do 10 % kosztów bezpośrednich.
Termin składania wniosków:
31 maja 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2553,Program-Sport-dla-Wszystkich-w-ramach-upowszechniania-sportu-w-spoleczenstwie-po.html
Kontakt:  
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Sportu dla Wszystkich
00-082 Warszawa
ul. Senatorska 14
ds@msport.gov.pl
T: (22) 2447 356, 2447 323, 2447 352, 2447 303

Ważne dotacje na upowszechnianie sportu
Wysokość wsparcia maks. 70-80%.
Budżet programu 2.966.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}