AKTUALNE TEMATY

NFOŚiGW uruchamia nowe programy dla wsi i rolnictwa

Usuwanie folii i innych odpadów porolniczych, regeneracja gleb poprzez ich wapnowanie oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – to nowe obszary wsparcia na liście programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem jest rozwiązanie ekologicznych problemów występujących na polskiej wsi. 
W Ministerstwie Środowiska 10 maja br. odbyła się konferencja prasowa na temat nowych programów NFOŚiGW dedykowanych rolnikom i samorządom gminnym. Wzięli w niej udział: Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, p.o. Prezesa Zarządu NFOŚiGW Marek Ryszka i Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Dominik Bąk.
– Wychodząc naprzeciw problemom zgłaszanym przez rolników, dotyczących usuwania szkodliwych materiałów porolniczych, rozpoczynamy wdrażanie programu, którego celem jest zbieranie i unieszkodliwianie foliowych opakowań – zapowiedział Minister Henryk Kowalczyk.
Głównym założeniem programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej” jest  rozwój systemu zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa na poziomie lokalnym w oparciu o rozwiązania pilotażowe. Początkowo program będzie realizowany w siedmiu gminach (Czerwin, Goworowo, Ostrów Mazowiecka, Rzekuń, Stary Lubotyń, Troszyn, Wąsewo) na terenie powiatów północnego Mazowsza:   ostrowskiego i ostrołęckiego.
Wsparcie w formie dotacji trafi do jednostek samorządu terytorialnego (JST), a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych. Budżet pilotażu wynosi obecnie 10 mln zł, ale w toku realizacji zostanie on dokładnie oszacowany i urealniony. Jak zapewnił szef resortu środowiska, po dokonaniu analizy pilotażu, program będzie niezwłocznie wdrażany na obszarze całego kraju. – Chcemy w ten sposób uwolnić rolników od problemu zbierania i utylizacji m.in. folii – podkreślił Minister Henryk Kowalczyk.
Inna forma pomocy dla rolnictwa to „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Jego celem jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Budżet określono nawet na 300 mln zł, w zależności od faktycznego zapotrzebowania. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2019-2023. Program dedykowany jest wszystkim gospodarstwom rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem tych mniejszych. Dofinansowanie będzie uzależnione od areału poszczególnego gospodarstwa. Wsparcie w formie dotacji trafi – za pośrednictwem WFOŚiGW – do Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą właściciele lub posiadacze gruntów rolnych.
Trzecia inicjatywa kierowana głównie na tereny wiejskie to „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Jego zasadniczym celem jest wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Budżet programu wynosi 170 mln zł , a realizację zaplanowano na lata 2019-2023. Beneficjentem bezpośrednim tego programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a końcowym – gminy, działające na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na jej terenie, które otrzymują wsparcie za pośrednictwem WFOŚiGW.
Wyrażając satysfakcję z przygotowania nowych programów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski powiedział podczas piątkowej konferencji: – Bardzo dziękuję Ministerstwu Środowiska za konkretne i policzalne wsparcie rozwiązań problemów, z jakimi zmaga się obecnie wieś.  Realizacja tych programów to praktyczna odpowiedzialność całego rządu za sprawy polskiej wsi.
Operatorem wspomnianych trzech nowych programów priorytetowych NFOŚiGW będą wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), nfosigw.gov.pl.

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}