GOSPODARKA ODPADAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA

Usuwanie porzuconych odpadów

Obraz Rafael_Neddermeyer z Pixabay
300.000.000 zł.
WALKA Z PORZUCONYMI ODPADAMI
Program ma na celu usunięcie i zagospodarowanie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów wraz z przeprowadzeniem remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów. Wnioski o wsparcie w formie dotacji lub preferencyjnej (częściowo umarzalnej) pożyczki mogą składać jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które wyczerpały wszystkie możliwości prawnej egzekucji należności od nielegalnie działających podmiotów.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
POŻYCZKA
Finansowanie: REFUNDACJA
Budżet programu: 300.000.000 zł, w tym:
– 100.000.000 zł (dotacje),
– 200.000.000 zł (pożyczki).
Wysokość wsparcia: – dotacja: 10-80%,
– pożyczka: 100%.
Wkład własny: – dotacja: 20-90%,
– pożyczka: 0%.
Czas trwania projektu: do 15.11.2026 r.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Usunięcie i zagospodarowanie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów wraz z przeprowadzeniem remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów.
Warunkiem niezbędnym do przyznania wsparcia jest zaistnienie sytuacji, w której podmiot prawnie zobowiązany do usunięcia odpadów lub remediacji:
– nie może zostać zidentyfikowany
lub
– nie można wszcząć wobec niego postępowania egzekucyjnego
lub
– egzekucja okazała się bezskuteczna i postępowanie egzekucyjne zostało umorzone.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel: ograniczenie zagrożenia dla życia ludzi lub możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku spowodowanych porzuconymi odpadami.
Wyłączne koszty kwalifikowalne:
1. Zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, w tym zanieczyszczonej gleby i ziemi.
2. Remediacja powierzchni ziemi w zakresie zanieczyszczeń spowodowanych usuwanymi w ramach projektu odpadami.
Jako koszty remediacji kwalifikowalne są koszty:
– badań zanieczyszczenia gleby i ziemi,
– opracowania projektu planu remediacji,
– przeprowadzenia remediacji.
Koszty niekwalifikowalne:
– zarządzanie przedsięwzięciem w zakresie realizowanym przez pracowników Beneficjenta;
– nabycie nieruchomości;
– nabycie środków trwałych, sprzętu i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych;
– koszt organu ochrony środowiska z tytułu odszkodowań przysługujących władającemu powierzchnią ziemi;
– koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku mogą być kwalifikowane do wysokości nieprzekraczającej 10 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
– koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia, kwalifikuje się do wysokości maks. 5 % sumy kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Warunki pożyczki:
a) oprocentowanie:
– WIBOR 3M, nie mniej niż 1 % (w skali roku) – w przypadku przedsięwzięć realizowanych w trybie wykonania zastępczego w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
– WIBOR 3M +50 p.b., nie mniej niż 2% w skali roku – w pozostałych przypadkach. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków.
b) pożyczka jest częściowo umarzalna a jej wypłata następuje w formie refundacji.
Okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres maks. 12 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej.
Termin składania wniosków:
do 18 grudnia 2020 lub wcześniejszego wyczerpania środków
Źródło / Więcej informacji:  
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-porzuconych-odpadow/nabor-2019-/
Kontakt:  
Katarzyna Baranowska – Koordynator
Katarzyna.Baranowska@nfosigw.gov.pl
T: 22 45 90 598

 


Ważne WALKA Z PORZUCONYMI ODPADAMI
Wysokość wsparcia - dotacja: 10-80%, - pożyczka: 100%.
Budżet programu 300.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • Związek JST
Rodzaj wsparcia
  • pożyczka
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}