GOSPODARKA ODPADAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA

Usuwanie porzuconych odpadów

Obraz Rafael_Neddermeyer z Pixabay
300.000.000 zł.
WALKA Z PORZUCONYMI ODPADAMI
Program ma na celu usunięcie i zagospodarowanie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów wraz z przeprowadzeniem remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów. Wnioski o wsparcie w formie dotacji lub preferencyjnej (częściowo umarzalnej) pożyczki mogą składać jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które wyczerpały wszystkie możliwości prawnej egzekucji należności od nielegalnie działających podmiotów.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
POŻYCZKA
Finansowanie: REFUNDACJA
Budżet programu: 300.000.000 zł, w tym:
– 100.000.000 zł (dotacje),
– 200.000.000 zł (pożyczki).
Wysokość wsparcia: – dotacja: 10-80%,
– pożyczka: 100%.
Wkład własny: – dotacja: 20-90%,
– pożyczka: 0%.
Czas trwania projektu: do 15.11.2026 r.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Usunięcie i zagospodarowanie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów wraz z przeprowadzeniem remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów.
Warunkiem niezbędnym do przyznania wsparcia jest zaistnienie sytuacji, w której podmiot prawnie zobowiązany do usunięcia odpadów lub remediacji:
– nie może zostać zidentyfikowany
lub
– nie można wszcząć wobec niego postępowania egzekucyjnego
lub
– egzekucja okazała się bezskuteczna i postępowanie egzekucyjne zostało umorzone.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel: ograniczenie zagrożenia dla życia ludzi lub możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku spowodowanych porzuconymi odpadami.
Wyłączne koszty kwalifikowalne:
1. Zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, w tym zanieczyszczonej gleby i ziemi.
2. Remediacja powierzchni ziemi w zakresie zanieczyszczeń spowodowanych usuwanymi w ramach projektu odpadami.
Jako koszty remediacji kwalifikowalne są koszty:
– badań zanieczyszczenia gleby i ziemi,
– opracowania projektu planu remediacji,
– przeprowadzenia remediacji.
Koszty niekwalifikowalne:
– zarządzanie przedsięwzięciem w zakresie realizowanym przez pracowników Beneficjenta;
– nabycie nieruchomości;
– nabycie środków trwałych, sprzętu i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych;
– koszt organu ochrony środowiska z tytułu odszkodowań przysługujących władającemu powierzchnią ziemi;
– koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku mogą być kwalifikowane do wysokości nieprzekraczającej 10 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
– koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia, kwalifikuje się do wysokości maks. 5 % sumy kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Warunki pożyczki:
a) oprocentowanie:
– WIBOR 3M, nie mniej niż 1 % (w skali roku) – w przypadku przedsięwzięć realizowanych w trybie wykonania zastępczego w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
– WIBOR 3M +50 p.b., nie mniej niż 2% w skali roku – w pozostałych przypadkach. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków.
b) pożyczka jest częściowo umarzalna a jej wypłata następuje w formie refundacji.
Okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres maks. 12 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej.
Termin składania wniosków:
do 18 grudnia 2020 lub wcześniejszego wyczerpania środków
Źródło / Więcej informacji:  
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-porzuconych-odpadow/nabor-2019-/
Kontakt:  
Katarzyna Baranowska – Koordynator
Katarzyna.Baranowska@nfosigw.gov.pl
T: 22 45 90 598

 


Ważne WALKA Z PORZUCONYMI ODPADAMI
Wysokość wsparcia - dotacja: 10-80%, - pożyczka: 100%.
Budżet programu 300.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • Związek JST
Rodzaj wsparcia
  • pożyczka
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}