EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Program Edukacja: Profesjonalny rozwój kadry – wizyty studyjne

Obraz Free-Photos z Pixabay
wizyty studyjne dla kadry pracującej w edukacji
Program umożliwia sfinansowanie wizyt studyjnych w Islandii, Liechtensteinie lub Norwegii przeznaczonych dla przedstawicieli kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej oraz pozaformalnej. Wnioski mogą składać instytucje publiczne i niepubliczne działające w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: do 100% (do 90% w przypadku organizacji pozarządowych), 1.975– 8.975 euro.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: maks. 6 miesięcy.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Polskie podmioty prawa, działające w sektorze edukacji formalnej lub pozaformalnej z wyłączeniem edukacji przedszkolnej.
Instytucje, publiczne i niepubliczne, działające w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej, oraz we wszelkich formach, m.in.:
1. Szkoły (podstawowe, licea, zawodowe/branżowe, technika, szkoły wyższe).
2. Instytucje prowadzące studia III stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji III stopnia (uczelnie, jednostki PAN, instytuty badawcze lub instytuty naukowe).
3. Instytucje kształcenia i szkoleń zawodowych, kształcenia ustawicznego, m.in.:
– ośrodki doskonalenia nauczycieli,
– izby rzemieślnicze,
– centra kształcenia praktycznego,
– centra kształcenia ustawicznego.
4. Instytucje prowadzące zawodową i niezawodową edukację dorosłych, m.in.:
– stowarzyszenia i fundacje aktywne w obszarze edukacji dorosłych,
– instytucje kultury (np. biblioteki, muzea, domy kultury),
– publiczne i niepubliczne placówki wspierające rozwój kwalifikacji zawodowych (w tym np. urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, zakłady penitencjarne).
5. Organy publiczne na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym (np. samorządy lokalne, kuratoria, ministerstwa, placówki kształcenia nauczycieli).
6. Organizacje pracodawców.
7. Ośrodki badawcze.
8. Inne organizacje non-profit związane z edukacją.
Wnioskodawca musi prowadzić działalność w sektorze edukacji formalnej lub pozaformalnej przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Trwające od 3 do 7 dni wizyty studyjne w instytucjach partnerskich z Państw Darczyńców dla kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej, umożliwiające wymianę doświadczeń oraz realizację wizyt typu „job shadowing’.
Uczestnikami wizyt studyjnych mogą być pracownicy instytucji wysyłającej (maks. 5 osób z jednej instytucji).
Każda wizyta studyjna musi mieć określony temat.
Opis:  
Operatorem programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Program jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.
Cel ogólny programu: zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami – Darczyńcami tj. Islandią, Liechtensteinem i Norwegią.
Cele szczegółowe:
– podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej,
– nawiązanie lub rozszerzenie współpracy pomiędzy instytucjami,
– opracowanie planu działań w oparciu o zdobyte doświadczenie/wiedzę.
Instytucją partnerską może być każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny ustanowiony jako osoba prawna w Państwach-Darczyńcach oraz Polsce, w tym organizacje pozarządowe, jak również instytucje VET w Szwajcarii, w ramach specjalnej umowy o współpracy z Liechtensteinem.
Obszary priorytetowe programu (preferowane):
– edukacja włączająca;
– zarządzanie w sektorze edukacji;
– rozwój kultury jakości w sektorze edukacji, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości;
– rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego systemu nauczania oraz współpraca instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami;
– rozwój poradnictwa zawodowego;
– edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi – „child welfare education”.
Termin składania wniosków:
15 września 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://education.org.pl/nabory_archiwum/wizyty-studyjne-nabor-i-szkic/
Kontakt:  
http://education.org.pl/kontakt/

Ważne wizyty studyjne dla kadry pracującej w edukacji
Wysokość wsparcia do 100% (do 90% w przypadku organizacji pozarządowych), 1.975– 8.975 euro.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Szkoła wyższa
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}