EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Program Edukacja: Profesjonalny rozwój kadry – intensywne szkolenia

Obraz kherrmann z Pixabay
szkolenia dla kadry pracującej w edukacji
W ramach programu możliwe jest sfinansowanie intensywnych szkoleń przeznaczonych dla osób pracujących w obszarze edukacji formalnej  i pozaformalnej. Trwające od 2 do 5 dni szkolenia będą prowadzone w Polsce przez trenerów/ekspertów z Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii. Wnioski o dofinansowanie mogą składać placówki doskonalenia nauczycieli, kuratoria oraz samorządy lokalne/regionalne jako organy prowadzące.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: do 100%, 5.450 – 30.000 euro.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: maks. 6 miesięcy.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Polskie podmioty prawa, działające w sektorze edukacji formalnej lub pozaformalnej z wyłączeniem edukacji przedszkolnej.
Placówki doskonalenia nauczycieli, kuratoria oraz samorządy lokalne/regionalne jako organy prowadzące.
Wnioskodawca musi prowadzić działalność w sektorze edukacji formalnej lub pozaformalnej przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Trwające 2-5 dni szkolenia mające na celu doskonalenie kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej, prowadzone w Polsce przez trenerów/ekspertów z Państw-Darczyńców.
Każde intensywne szkolenie musi mieć określony temat.
Opis:  
Operatorem programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Program jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.
Cel ogólny programu: zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami – Darczyńcami tj. Islandią, Liechtensteinem i Norwegią.
Cel szczegółowy: doskonalenie zawodowe osób pracujących w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej.
Instytucją partnerską może być każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny ustanowiony jako osoba prawna w Państwach-Darczyńcach oraz Polsce, w tym organizacje pozarządowe, jak również instytucje VET w Szwajcarii, w ramach specjalnej umowy o współpracy z Liechtensteinem.
Obszary priorytetowe programu (preferowane):
– edukacja włączająca;
– zarządzanie w sektorze edukacji;
– rozwój kultury jakości w sektorze edukacji, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości;
– rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego systemu nauczania oraz współpraca instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami;
– rozwój poradnictwa zawodowego;
– edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi – „child welfare education”.
Termin składania wniosków:
15 września 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://education.org.pl/nabory_archiwum/wizyty-studyjne-nabor-i-szkic/
Kontakt:  
http://education.org.pl/kontakt/

Ważne szkolenia dla kadry pracującej w edukacji
Wysokość wsparcia do 100%, 5.450 – 30.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Instytucja państwowa
  • Gmina, powiat
  • Instytut badawczy
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}