BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY

Sieć Otwartych Innowacji – granty na usługi doradcze

Obraz bertholdbrodersen z Pixabay
granty na doradztwo dla MŚP
W ramach projektu małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać dofinansowanie przeznaczone na doradztwo mające na celu złożenie wniosku o powierzenie grantu na transfer technologii (pomoc w przygotowaniu procesu transferu technologii w obszarach KIS).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: REFUNDACJA
Wysokość wsparcia: maks. 50-85% (80% dla przedsiębiorców z województwa mazowieckiego).
Wkład własny: min. 15-50%.
Czas trwania projektu: do 31.03.2019.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Przedsiębiorcy, którzy pod opieką Brokera, przygotowują się do złożenia wniosku o powierzenie grantu na transfer technologii:
1. Mikroprzedsiębiorstwa.
2. Małe przedsiębiorstwa.
3. Średnie przedsiębiorstwa.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Doradztwo mające na celu złożenie wniosku o powierzenie grantu na transfer technologii (usługi doradcze o charakterze technologicznym, prawnym i prawno-patentowym oraz usługi wyceny WNiP):
1. Usługi doradcze o charakterze technologicznym:
– due diligence technologiczne;
– audyt innowacyjności;
– analiza otoczenia rynkowego i konkurencji w kontekście dostępnych technologii;
– optymalizacja struktury i regulacji wewnętrznych przedsiębiorstwa pod kątem wdrożenia innowacji;
– ocena innowacyjności technologii.
2. Usługi doradcze o charakterze prawnym i prawno-patentowym:
– konstruowanie umowy transferu technologii;
– negocjacje postanowień umowy między stronami transferu technologii;
– weryfikacja umowy transferu technologii;
– badanie przedmiotu transferu technologii pod względem prawno-patentowym;
– doradztwo w zakresie dalszej ochrony technologii będącej przedmiotem transferu, w tym co do strategii zarządzania prawami własności intelektualnej do technologii;
– doradztwo w zakresie podatkowych aspektów transferu technologii.
Opis:  
Projekt grantowy „Sieć otwartych innowacji” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii.
Realizatorem projektu jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Cel: pomoc w przygotowaniu procesu transferu technologii w obszarach KIS.
Doradztwo świadczone w ramach projektu ma umożliwić:
– dokonanie rzetelnej analizy potrzeb biznesowych, możliwości technologicznych oraz prawnych zakupu i wdrożenia danej technologii;
– przeprowadzenie kompetentnej wyceny technologii, o której dofinansowanie przedsiębiorca będzie się ubiegał.
W celu złożenia wniosku, Przedsiębiorca nawiązuje kontakt z jednym z Brokerów Projektu ARP S.A. Wspólnie z Brokerem ustalają typ doradztwa i jego zakres, które jest niezbędne do rzetelnego przygotowania procesu transferu technologii.
Maksymalna wartość wszystkich grantów, jakie można otrzymać w projekcie Sieć Otwartych Innowacji (SOI) = 200.000 EUR.
Wsparcie w wysokości 85% (80% dla przedsiębiorców z Województwa Mazowieckiego) kosztów kwalifikowalnych przysługuje przedsiębiorcom, dla których całkowita kwota pomocy na wspieranie innowacyjności na usługi doradcze w zakresie innowacji nie przekroczyła 200.000 w okresie 3 lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku o powierzenie grantu na doradztwo.
Usługi doradcze świadczone w ramach jednego wniosku muszą być realizowane tylko przez jeden podmiot świadczący usługę doradczą.
Termin składania wniosków:
nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:  
https://siecotwartychinnowacji.pl/granty-na-doradztwo
Kontakt:  
soi@arp.pl
T: +48 22 695 37 88
https://siecotwartychinnowacji.pl/kontakt

Ważne granty na doradztwo dla MŚP
Wysokość wsparcia maks. 50-85% (80% dla przedsiębiorców z województwa mazowieckiego).
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • MŚP
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}