EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, ZASOBY LUDZKIE

Interreg VA Czechy-Polska

38.283.995 euro.
dotacje na współpracę z Czechami
Program, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów współpracy polsko-czeskiej. Finansowanie projektów odbywa się w formie refundacji poniesionych kosztów. Rolę kontrolera po polskiej stronie programu pełnią właściwe miejscowo urzędy wojewódzkie oraz euroregiony (w przypadku mikroprojektów).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: REFUNDACJA
Budżet programu: 38.283.995 euro.
Wysokość wsparcia: maks. 85%.
Wkład własny: min. 15%.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Partner wiodący lub partner projektu muszą należeć do jednej z niżej wymienionych kategorii instytucji, tj. być:
a) instytucją państwową (rządową), regionalną lub lokalną (samorządową) lub stowarzyszeniem takich instytucji, lub
b) instytucją ustanowioną zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym dla konkretnego celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, nieposiadającą charakteru przemysłowego lub handlowego oraz posiadającą osobowość prawną oraz finansowaną w głównej części przez państwo, instytucje regionalne lub lokalne lub inne organy zarządzane prawem publicznym lub których zarząd podlega nadzorowi przez te organy lub posiadające radę administracyjną, zarządzającą lub nadzorczą, z której więcej niż połowa członków jest wyznaczana przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne organy zarządzane prawem publicznym, lub
c) organizacją pozarządową posiadającą osobowość prawną.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty polsko-czeskiej współpracy transgranicznej wpisujące się w następujące priorytety:
OP 1 Wspólne zarządzanie ryzykiem.
OP 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.
OP 3 Edukacja i kwalifikacje.
OP 4 Współpraca instytucji i społeczności.
Opis:  
Organizatorem programu są: Ministerstwo Rozwoju Lokalnego Republiki Czeskiej oraz Wspólny Sekretariat Techniczny w Ołomuńcu.
Obszar wsparcia:
– po stronie polskiej: 6 podregionów: bielski i rybnicki (województwo śląskie), jeleniogórski i wałbrzyski (województwo dolnośląskie), nyski i opolski (województwo opolskie). Do obszaru wsparcia po stronie polskiej należy ponadto powiat strzeliński (podregion wrocławski w województwie dolnośląskim) i powiat pszczyński (podregion tyski w województwie śląskim).
– po stronie czeskiej: 5 krajów: liberecki, kraloweradecki, pardubicki, ołomuniecki i morawskośląski.
Termin składania wniosków:
Propozycje projektowe:
15 kwietnia 2019 (OP3)
Wnioski projektowe:

30 września 2019 (OP3)
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.cz-pl.eu/
Kontakt:  
http://www.cz-pl.eu/kontakt

Ważne dotacje na współpracę z Czechami
Wysokość wsparcia maks. 85%.
Budżet programu 38.283.995 euro.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • refundacja
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • Gmina, powiat
 • ZOZ
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja