AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, ZASOBY LUDZKIE

Fundusz Solidarnościowy – Centra opiekuńczo-mieszkalne

Obraz Andrzej Rembowski z Pixabay
50.000.000 zł.
DOFINANSOWANIE CENTRÓW OPIEKUŃCZO-MIESZKALNYCH
Program przewiduje finansowanie działań mających na celu tworzenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych lub zlecanie ich prowadzenia organizacjom pozarządowym. Grupą docelową programu są osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 50.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: – Moduł I = do 100%;
– Moduł II:
1) w zakresie usług dziennych – nie więcej niż 20 zł za godzinę pobytu na 1 uczestnika Programu (maksymalnie do 8 godzin pobytu);
2) w zakresie usług całodobowego zamieszkania – nie więcej niż 5.000 zł miesięcznie na 1 uczestnika Programu.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Gminy i powiaty.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego lub zlecenie jego prowadzenia organizacjom pozarządowym.
Centra, poprzez wspólny pobyt uczestników, powinny:
– w pozytywny sposób wpływać na procesy uspołecznienia i nawiązywania relacji interpersonalnych;
– zapewniać warunki do samodzielnego i niezależnego pobytu/zamieszkiwania, opieki oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
MODUŁ I – Utworzenie Centrum.

W ramach tego modułu będą finansowane zadania polegające na:
1. Budowie nowego obiektu budowlanego na nieruchomości stanowiącej własność gminy/ powiatu, a następnie jego wyposażeniu w niezbędne urządzenia budowlane i środki trwałe służące wielokrotnemu wykorzystaniu (w tym m.in.: sprzęt rehabilitacyjny, systemy zabezpieczające przed pożarem, systemy monitoringu i instalacji przyzywowej);
2. Zakupie przez gminę/powiat obiektu w celu utworzenia Centrum, który spełnia standardy lub zostanie przystosowany do standardu Centrum poprzez przebudowę lub remont w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane , a także jego wyposażenie w niezbędne urządzenia budowlane i środki trwałe służące wielokrotnemu wykorzystaniu (w tym m.in.: sprzęt rehabilitacyjny, systemy zabezpieczające przed pożarem, systemy monitoringu i instalacji przyzywowej).
3. Zmianie przeznaczenia całości lub tylko części istniejącego obiektu, do którego gmina/powiat posiada tytuł prawny (np. akt własności, umowę najmu, umowę użyczenia, trwały zarząd) poprzez jego przystosowanie do standardu Centrum i wyposażenie w niezbędne urządzenia budowlane i środki trwałe służące wielokrotnemu wykorzystaniu (w tym m.in.: sprzęt rehabilitacyjny, systemy zabezpieczające przed pożarem, systemy monitoringu i instalacji przyzywowej).
MODUŁ II – Funkcjonowanie Centrum.
W ramach tego modułu są finansowane zadania polegające na:
1. Utrzymaniu działalności Centrum, w tym m. in. zabezpieczeniu dostaw podstawowych mediów (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości etc.), opłacaniu podatków i opłat lokalnych, ubezpieczeniu budynku, zakupie usług, w tym wyżywienia dla uczestników Centrum, zakupie materiałów do pracy z uczestnikami Programu, przeprowadzaniu okresowych przeglądów, kontroli stanu oraz konserwacji urządzeń budowalnych i sprzętu wielokrotnego użytkowania, w tym sprzętu specjalistycznego.
2. Ponoszeniu niezbędnych wydatków związanych z transportem uczestników Centrum.
3. Pokrywaniu kosztów wynagrodzeń kadry Centrum oraz osób świadczących usługi na rzecz uczestników Programu.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Cele:
– pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego;
– stworzenie warunków dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego/powiatowego, pozwalających na tworzenie i utrzymanie placówek pobytu osób niepełnosprawnych;
– uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego.
Grupa docelowa: osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Koszty kwalifikowalne:
MODUŁ I:
1) koszty podstawowe, które wystąpią w zależności od realizowanego zadania rzeczowego, takie jak: budowa lub zakup obiektu, przebudowa, remont, zmiana przeznaczenia istniejącego budynku;
2) koszty zagospodarowania terenu i inne obiekty architektury ogrodowej, niezbędne do funkcjonowania Centrum;
3) koszty dodatkowe, które obejmują: koszty przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym: projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analiz oddziaływania na środowisko; koszty związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego, koszty nadzoru inwestorskiego/autorskiego (kontrola obiektów i procesów budowalnych);
4) koszty zakupu sprzętu i wyposażenia wielokrotnego użytkowania oraz systemów zabezpieczających i monitorujących.
MODUŁ II:
1) koszty związane z zapewnieniem funkcjonowania Centrum koszty zużycia podstawowych mediów wg dokumentów memoriałowych (np. faktury), których termin zapłaty następować będzie po terminie utworzenia Centrum, w okresie jego funkcjonowania w danym roku budżetowym, ale nie później niż do 31 grudnia danego roku, na który zostały przyznane środki Funduszu, wystawianych na odbiorcę (Centrum/gmina/powiat);
2) wydatki na zakup posiłków lub podstawowych artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowywania posiłków dla uczestników Programu, wg dokumentów memoriałowych (np. faktury), których termin zapłaty następować będzie po terminie utworzenia Centrum, w okresie jego funkcjonowania w danym roku budżetowym, ale nie później niż do 31 grudnia danego roku, na który zostały przyznane środki Funduszu, wystawianych na odbiorcę (Centrum/gmina/powiat);
3) wydatki związane z okresowymi przeglądami urządzeń budowlanych i sprzętu wielokrotnego użytku, wg dokumentów memoriałowych (np. faktury), których termin zapłaty następować będzie po terminie utworzenia Centrum, w okresie jego funkcjonowania w danym roku budżetowym, ale nie później niż do 31 grudnia danego roku, na który zostały przyznane środki Funduszu, wystawianych na odbiorcę (Centrum/Gmina/Powiat);
4) niezbędne wydatki związane z transportem uczestników Centrum;
5) koszty wynagrodzeń kadry Centrum oraz osób świadczących usługi na rzecz uczestników programu.
Termin składania wniosków:
Nabory wniosków będą przeprowadzane corocznie przez wojewodów.
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-realizowane-w-ramach-funduszu-solidarnosciowego
Kontakt:  
Właściwy miejscowo urząd wojewódzki.

Ważne DOFINANSOWANIE CENTRÓW OPIEKUŃCZO-MIESZKALNYCH
Wysokość wsparcia - Moduł I = do 100%; - Moduł II: 1) w zakresie usług dziennych - nie więcej niż 20 zł za godzinę pobytu na 1 uczestnika Programu (maksymalnie do 8 godzin pobytu); 2) w zakresie usług całodobowego zamieszkania - nie więcej niż 5.000 zł miesięcznie na 1 uczestnika Programu.
Budżet programu 50.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}