AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, ZASOBY LUDZKIE

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu

pomoc dla osób z niepełnosprawnością poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych
Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym na skutek działania żywiołu. Program przewiduje wypłatę zasiłków celowych w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych)

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: 100%,
– Moduł I: maks. 2.000 zł (jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną);
– Moduł II: jednorazowe świadczenie stanowiącego rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy w odniesieniu do sprzętu/urządzenia /środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego, którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Wnioski do PFRON składają samorządy powiatowe, na terenie których wystąpił żywioł.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Wypłata zasiłków celowych w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) z przeznaczeniem na:
1) zakup lub naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych utraconych lub zniszczonych na skutek działania żywiołu,
2) usunięcie powstałych na skutek działania żywiołu szkód, w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i barier w komunikowaniu się (bez barier architektonicznych) w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – zakup/naprawę sprzętu/urządzeń
o ile ich zakup był dofinansowany ze środków PFRON.
Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:
– osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)
oraz
– dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.
zamieszkujące na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2019 r., w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych).
Opis:  
Organizatorem programu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Cel: zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym na skutek działania żywiołu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Po przystąpieniu do programu samorząd powiatowy wyznacza jednostkę organizacyjną do realizacji programu – z reguły jest to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Jednostka ta dysponuje formularzami wniosków, rozpatruje złożone wnioski i podejmuje decyzje w sprawie udzielenia wnioskowanej pomocy.
W imieniu i na rzecz niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych występują rodzice lub opiekunowie prawni tych osób.
Samorządy powiatowe składają wnioski we właściwym terytorialnie Oddziale PFRON.
Termin składania wniosków:
od momentu przystąpienia danego samorządu powiatowego do realizacji programu, lecz nie później niż do dnia 2 grudnia 2019 roku.
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-uruchomil-program-pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-w-20/
Kontakt:  
https://www.pfron.org.pl/kontakt/

Ważne pomoc dla osób z niepełnosprawnością poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych
Wysokość wsparcia 100%, - Moduł I: maks. 2.000 zł (jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną); - Moduł II: jednorazowe świadczenie stanowiącego rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy w odniesieniu do sprzętu/urządzenia /środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego, którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}