AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, ZASOBY LUDZKIE

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi (Moduł IV)

POMOC DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez objęcie wsparciem samorządów powiatowych i gminnych, które w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: 100% planowanych wydatków, ale nie więcej niż 100.000 zł – z zastrzeżeniem, że finansowanie albo dofinansowanie nie dotyczy kosztów administracyjnych i biurowych samorządów, związanych z organizacją i uruchomieniem pomocy w ramach Modułu IV.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Samorządy powiatowe lub gminne, które w wyniku ogłoszonego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-Cov-2, uruchomiły w 2021 roku dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Samorządy mogą otrzymać pomoc finansową na działania własne, jak i na działania realizowane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, albo w związku z powierzeniem prowadzenia zadań publicznych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym.
Wsparcie finansowe proponowanych przez samorządy działań może dotyczyć między innymi:
1. Świadczenia pomocy psychologicznej dla osób niepełnosprawnych albo rodziny osoby z niepełnosprawnością.
2. Transportu.
3. Dostarczania osobom niepełnosprawnym leków, produktów żywnościowych oraz innych artykułów pierwszej potrzeby.
4. Organizacji opieki domowej.
5. Zakupu środków ochrony (jak płyny do dezynfekcji, przyłbice, odzież ochronna).
6. Zakupu do placówek dla osób z niepełnosprawnością wyposażenia po wystąpieniu choroby, tj. np. pościeli, ubrań.
7. Zakupu sprzętu i wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa sanitarnego w placówkach (np. utworzenie odrębnych stołówek).
8. Utrzymania mieszkania chronionego przeznaczonego na „przejściowe” w okresie stanu epidemii dla osób niepełnosprawnych lub rodziny/opiekunów osoby niepełnosprawnej w związku z nałożoną kwarantanną (np. koszty utrzymania lokalu, zakupu środków ochrony, artykułów żywnościowych).
9. Zakupu paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych.
10. Organizowania aktywności w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Cel: zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez objęcie wsparciem samorządów powiatowych i gminnych, które w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia.
Samorządy składają wnioski we właściwym terytorialnie Oddziale PFRON.
Termin składania wniosków:
od momentu przystąpienia danego samorządu do realizacji programu, lecz nie później niż do 2 listopada 2021 roku
Źródło / Więcej informacji:  
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:  
https://www.pfron.org.pl/kontakt/

Ważne POMOC DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Wysokość wsparcia 100% planowanych wydatków, ale nie więcej niż 100.000 zł – z zastrzeżeniem, że finansowanie albo dofinansowanie nie dotyczy kosztów administracyjnych i biurowych samorządów, związanych z organizacją i uruchomieniem pomocy w ramach Modułu IV.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}