EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, PROMOCJA TURYSTYKI, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, TRANSPORT, TURYSTYKA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

PW Interreg Polska-Saksonia

2.000.000 euro.
DOTACJE NA WSPÓŁPRACĘ Z NIEMCAMI
W ramach programu wspierane są transgraniczne projekty przyczyniające się do rozwiązania wspólnych kluczowych problemów i podejmujące wspólne wyzwania, jakie dotyczą rozwoju pogranicza polsko–saksońskiego, a które mogą zostać skutecznie i efektywnie rozwiązane i/lub podjęte tylko przy udziale partnerów z obu państw członkowskich .

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
REFUNDACJA
Budżet programu:
2.000.000 euro.
Wysokość wsparcia:
maks. 85%.
Wkład własny:
min. 15%.
Partner zagraniczny:
TAK
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Beneficjent wiodący i partner projektu muszą należeć do jednej z niżej wymienionych kategorii instytucji:
1. Jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe:
a) posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym;
b) nie posiadające osobowości prawnej na podstawie mającego zastosowanie prawa krajowego, pod warunkiem, że ich przedstawiciele są uprawnieni do podejmowania w imieniu danego podmiotu zobowiązań prawnych oraz finansowych. W tym przypadku wymagane będą stosowne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia.
2. Podmiot ustanowiony zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym dla konkretnego celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, nie posiadający charakteru przemysłowego lub handlowego oraz posiadający osobowość prawną oraz finansowany w głównej części przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne organy zarządzane prawem publicznym lub których zarząd podlega nadzorowi przez te organy lub posiadające radę administracyjną, zarządzającą lub nadzorczą, z której więcej niż połowa członków jest wyznaczana przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne organy zarządzane prawem publicznym.
3. Organizacje pozarządowe non-profit, stowarzyszenia oraz organizacje partnerstwa społecznego i gospodarczego zgodnie z obowiązującym prawem krajowym:
a) posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym,
b) nie posiadające osobowości prawnej na podstawie mającego zastosowanie prawa krajowego, pod warunkiem, że ich przedstawiciele są uprawnieni do podejmowania w imieniu danego podmiotu zobowiązań prawnych oraz finansowych. W tym przypadku wymagane będą stosowne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia.
4. Małe i średnie przedsiębiorstwa w osiach priorytetowych I, III oraz IV, o ile działania w projekcie są realizowane w zakresie pożytku publicznego. Podmioty te nie mogą pełnić roli beneficjenta wiodącego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Wspierane są transgraniczne projekty, przyczyniające się do rozwiązania wspólnych kluczowych problemów i podejmujące wspólne wyzwania, jakie dotyczą rozwoju pogranicza polsko–saksońskiego, a które tylko przy udziale partnerów z obu państw członkowskich mogą zostać skutecznie i efektywnie rozwiązane i/lub podjęte.
Projekty muszą wpisywać się w następujące priorytety:
– Oś Priorytetowa I – Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe.
– Oś Priorytetowa II – Mobilność regionalna.
– Oś Priorytetowa III – Edukacja transgraniczna.
– Oś Priorytetowa IV – Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny.
Opis:
 
Organizatorem programu jest Wspólny Sekretariat PL-SN 2014-2020.
Cel: pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-saksońskim.
Program jest realizowany po stronie polskiej na terenie 10 powiatów: 9 powiatów podregionu jeleniogórskiego w województwie dolnośląskim ( powiaty bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski) oraz m. Jelenia Góra, powiatu żarskiego w województwie lubuskim, oraz po stronie niemieckiej na terenie dwóch powiatów (Landkreise) Kraju Związkowego Saksonia: powiaty Görlitz i Bautzen.
Termin składania wniosków:
15 października 2019 (Oś Priorytetowa III oraz IV)
Źródło / Więcej informacji:   
https://pl.plsn.eu/ 
https://pl.plsn.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-iii-osi-priorytetow-4 
https://pl.plsn.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-iv-osi-priorytetow-4 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/4-wspolpraca-partnerska-i-potencjal-instytucjonalny-program-polska-saksonia/
Kontakt:
 
https://pl.plsn.eu/kontakt

Ważne DOTACJE NA WSPÓŁPRACĘ Z NIEMCAMI
Wysokość wsparcia maks. 85%.
Budżet programu 2.000.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • refundacja
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}