EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, PROMOCJA TURYSTYKI, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, TRANSPORT, TURYSTYKA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

PW Interreg Polska-Saksonia

70.000.000 euro.
dotacje na współpracę z Niemcami
Rodzaj wsparciaDOTACJA
FinansowanieREFUNDACJA
Budżet programu70.000.000 euro.
Wysokość wsparciamaks. 85%.
Wkład własnymin. 15%.
Partner zagranicznyTAK
Składanie wniosków przez internetTAK
Kto może złożyć wniosek ? 
Beneficjent wiodący i partner projektu muszą należeć do jednej z niżej wymienionych kategorii instytucji:
1. Jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe:
a) posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym;
b) nie posiadające osobowości prawnej na podstawie mającego zastosowanie prawa krajowego, pod warunkiem, że ich przedstawiciele są uprawnieni do podejmowania w imieniu danego podmiotu zobowiązań prawnych oraz finansowych. W tym przypadku wymagane będą stosowne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia.
2. Podmiot ustanowiony zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym dla konkretnego celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, nie posiadający charakteru przemysłowego lub handlowego oraz posiadający osobowość prawną oraz finansowany w głównej części przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne organy zarządzane prawem publicznym lub których zarząd podlega nadzorowi przez te organy lub posiadające radę administracyjną, zarządzającą lub nadzorczą, z której więcej niż połowa członków jest wyznaczana przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne organy zarządzane prawem publicznym.
3. Organizacje pozarządowe non-profit, stowarzyszenia oraz organizacje partnerstwa społecznego i gospodarczego zgodnie z obowiązującym prawem krajowym:
a) posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym,
b) nie posiadające osobowości prawnej na podstawie mającego zastosowanie prawa krajowego, pod warunkiem, że ich przedstawiciele są uprawnieni do podejmowania w imieniu danego podmiotu zobowiązań prawnych oraz finansowych. W tym przypadku wymagane będą stosowne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia.
4. Małe i średnie przedsiębiorstwa w osiach priorytetowych I, III oraz IV, o ile działania w projekcie są realizowane w zakresie pożytku publicznego. Podmioty te nie mogą pełnić roli beneficjenta wiodącego.
Na co można uzyskać wsparcie ? 
Wspierane są transgraniczne projekty, przyczyniające się do rozwiązania wspólnych kluczowych problemów i podejmujące wspólne wyzwania, jakie dotyczą rozwoju pogranicza polsko–saksońskiego, a które tylko przy udziale partnerów z obu państw członkowskich mogą zostać skutecznie i efektywnie rozwiązane i/lub podjęte.
Projekty muszą wpisywać się w następujące priorytety:
– Oś Priorytetowa I – Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe.
– Oś Priorytetowa II – Mobilność regionalna.
– Oś Priorytetowa III – Edukacja transgraniczna.
– Oś Priorytetowa IV – Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny.
Opis 
Organizatorem programu jest Wspólny Sekretariat PL-SN 2014-2020.
Cel: pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-saksońskim.
Program jest realizowany po stronie polskiej na terenie 10 powiatów: 9 powiatów podregionu jeleniogórskiego w województwie dolnośląskim ( powiaty bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski) oraz m. Jelenia Góra, powiatu żarskiego w województwie lubuskim, oraz po stronie niemieckiej na terenie dwóch powiatów (Landkreise) Kraju Związkowego Saksonia: powiaty Görlitz i Bautzen.
Termin składania wniosków:
30 listopada 2018 (Oś Priorytetowa I oraz IV)
Więcej informacji:   
https://pl.plsn.eu/
Kontakt:
 
https://pl.plsn.eu/kontakt


Ważne dotacje na współpracę z Niemcami
Wysokość wsparcia maks. 85%.
Budżet programu 70.000.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • refundacja
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja