AKTUALNE TEMATY

Ponad 129 mln euro na wsparcie badań naukowych w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG

Obraz Dean Moriarty z Pixabay
Wsparcie na prowadzenie badań polarnych, współpraca badawcza z jednostkami z Norwegii – te i szereg innych możliwości daje Program „Badania”. Umowę w sprawie realizacji programu w ramach nowej edycji tzw. Funduszy Norweskich i EOG podpisali minister Jerzy Kwieciński i Olav Myklebust, Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce. W uroczystości podpisania umowy wzięli też udział wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak i przedstawiciele norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Po co „Badania”?
– Program „Badania” to szansa na wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki, a tym samym na uczynienie jej bardziej konkurencyjną i dynamicznązaznacza minister Jerzy Kwieciński.
Program ma na celu poprawę wyników polskich badań naukowych, zarówno podstawowych, jak i stosowanych jako narzędzi służących rozwojowi społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy. Będzie on realizowany w ramach 2 komponentów: wsparcia badań podstawowych (40% alokacji programu), który będzie zarządzany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz wsparcia badań aplikacyjnych (60% alokacji programu), który będzie zarządzany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).
– Narodowe Centrum Badań i Rozwoju już po raz drugi będzie miało okazję pracować nad programami wspierającymi naukę dzięki środkom norweskim. W latach 2012-2017 realizowaliśmy działania, których całkowity budżet wyniósł ponad 74 mln euromówi dyrektor NCBR Wojciech Kamieniecki. – W ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG NCBR będzie dysponować jeszcze większą kwotą: ponad 77,6 mln euro, co pozwoli na rozwinięcie międzynarodowej współpracy badawczej pomiędzy środowiskiem naukowym a przemysłem – dodaje Wojciech Kamieniecki.
– NCN jako operator programu Badania Podstawowe stawia za cel wspieranie doskonałych naukowo projektów, umiędzynarodowienie polskiej nauki oraz zwiększenie jej transparentności i otwartości. Działając zgodnie z najlepszymi praktykami światowymi, Narodowe Centrum Nauki przyczynia się do zwiększania jakości i efektywności badań podstawowychpodkreśla dyrektor NCN Zbigniew Błocki.
Z programu mogą skorzystać podmioty podejmujące działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia wyników badań – uczelnie wyższe, instytuty naukowe i badawcze, a także przedsiębiorcy i naukowcy. Podmioty te będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości do 100% wartości projektu na badawcze projekty partnerskie (w tym wyłonione w ramach nowatorskiej formuły warsztatów Idealab dla badaczy, których celem jest wypracowanie innowacyjnych przedsięwzięć) oraz tzw. małe granty.
Program przewiduje wsparcie we wszystkich dziedzinach nauki, w tym między innymi wsparcie na prowadzenie badań polarnych, dotyczących wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz w obszarze nauk społecznych. Planowana jest także pomoc w postaci małych grantów dla kobiet-naukowców oraz wsparcie mobilności naukowców, mające na celu umiędzynarodowienie polskiej nauki. . Duży nacisk położony jest także na rozwój współpracy badawczej z jednostkami z państw – darczyńców (Norwegii, Islandii i Liechtensteinu).
Pierwsze nabory w komponencie programu zarządzanym przez NCN przewidywane są w czerwcu 2019 r. NCBR planuje ogłoszenie konkursu w ramach swojego komponentu we wrześniu 2019.
Czym są Fundusze norweskie i EOG?
Pełna i oficjalna nazwa tak zwanych Funduszy norweskich i EOG to Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy.
Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo że nie są jej członkami.
Polska już po raz trzeci korzysta z tych pieniędzy. W ostatniej, drugiej edycji Funduszy – 2009-2014 – pula środków dla Polski wynosiła 578,1 miliona euro. Umożliwiła ona dofinansowanie ponad 1300 projektów. W III edycji Funduszy, Polska z alokacją brutto 809,3 milionów euro (z łącznej puli ponad 2,8 miliarda euro), podobnie jak w poprzednich edycjach, pozostanie największym beneficjentem tych pieniędzy w UE.
Za koordynację wdrażania Funduszy norweskich i EOG w Polsce odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Współpracuje przy tym z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Poszczególne programy III edycji Funduszy będą wdrażane przez polskie instytucje publiczne. Wyjątek stanowią, podobnie jak w poprzednich edycjach, obszary „Społeczeństwo obywatelskie” oraz „Dialog społeczny – godna praca”, które będą zarządzane przez darczyńców (odpowiednio przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli oraz Innovation Norway).
Programy w ramach Funduszy norweskich i EOG będą wdrażane do 2024 r. Wyjątek stanowi Fundusz Współpracy Dwustronnej, który wdrażany będzie do 30 kwietnia 2025 r.
Więcej informacji na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego: http://www.eog.gov.pl

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR), www.gov.pl/

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}