EDUKACJA I MŁODZIEŻ, ENERGIA, FIRMY, GOSPODARKA ODPADAMI, INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, PROMOCJA TURYSTYKI, TRANSPORT, TURYSTYKA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, ZASOBY LUDZKIE

Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020

103.000.000 euro.
dotacje na współpracę państw bałtyckich
Program promujący współpracę pomiędzy instytucjami z Polski, Litwy, Danii i Szwecji.
W ramach programu można realizować 2 typy projektów: projekty regularne
o rekomendowanym budżecie ok. 1-2 mln euro oraz projekty małej skali o rekomendowanym budżecie do 300.000 euro (500.000 euro w przypadku priorytetu 5).

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
REFUNDACJA
Budżet programu:
103.000.000 euro.
Wysokość wsparcia:
– do 85% dla partnerów pochodzących z Polski, Niemiec I Litwy,
– do 75% dofinansowania z EFRR dla partnerów pochodzących z Danii i Szwecji.
Wkład własny:
min. 15% dla partnerów z Polski.
Czas trwania projektu:
do 24 miesięcy.
Partner zagraniczny:
TAK
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ? 
1. Władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia.
2. Organizacje powołane przez władze publiczne.
3. Instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe.
4. Izby, stowarzyszania, związki i organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego.
5. Organizacje pozarządowe.
6. Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.
Na co można uzyskać wsparcie ? 
Projekty współpracy międzynarodowej realizowane na obszarze tzw. Bałtyku Południowego.
W ramach Priorytetu 1:
– transgraniczne programy szkoleniowe, doradztwo dla MŚP;
– strategie inwestycyjne w celu poprawy zdolności funkcjonowania MŚP na rynkach międzynarodowych;
– wdrożenie innowacyjnych modeli biznesowych oraz modeli współpracy;
– uproszczenia procedur i przepisów dla MŚP;
– zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami, badania rynku, szkolenia transgraniczne oraz usługi na rzecz budowania zdolności MŚP;
– opracowanie i testowanie transgranicznych strategii specjalizacyjnych oraz wspólnych koncepcji brandingowych dla nowych produktów i usług.
W ramach Priorytetu 2, cel 2.1:
– inwestycje pilotażowe na niewielką skalę, wzmacniające infrastrukturę i usługi turystyczne (np. transgraniczne szlaki tematyczne, podwodne szlaki przyrodnicze, łańcuchy przystani i niewielkich portów);
– kampanie wzmacniające zarządzanie miejscami dziedzictwa naturalnego i kulturowego;
– promocja zarządzania ekologicznego;
– działania marketingowe oraz promowanie dóbr kulturowych i przyrodniczych.
W ramach Priorytetu 2, cel 2.2:
– rozwój zielonych technologii;
– inwestycje pilotażowe w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, ogrzewania, ochrony jakości powietrza, produkcji energii ze źródeł odnawialnych;
– badania, strategie i plany działania ukierunkowane na łagodzenie uciążliwości związanych z zanieczyszczeniem wody i powietrza;
– wypracowanie transgranicznych norm i strategii w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodnej, dostaw ciepła oraz ochrony jakości powietrza;
– transfer wiedzy i wymiana doświadczeń na temat rozwiązań w dziedzinie innowacyjnych zielonych technologii.
W ramach Priorytetu 3:
– przygotowanie i wdrożenie w transporcie technologii przyjaznych środowisku;
– koncepcje dla korzystania z środków transportu przyjaznego środowisku;
– przygotowanie koncepcji mobilności, zmniejszających uzależnienie od samochodów i ciężarówek oraz umożliwiających szersze korzystanie z usług transportu publicznego;
– modele transportu multimodalnego;
– wzmocnienie dostępności i jakości morskich usług transportowych (promy) na obszarze Południowego Bałtyku, w tym ułatwienie tworzenia nowych połączeń.
W ramach Priorytetu 4:
– usługi transgraniczne (np. transgraniczne platformy poszukiwania pracy, wielojęzykowe aplikacje o pracę, transgraniczne targi zatrudnienia, biura doradztwa zawodowego);
– opracowanie modeli i rozwiązań wspierających samozatrudnienie absolwentów szkół pomaturalnych i uniwersytetów;
– transgraniczne programy szkoleniowe i kursy kwalifikacyjne;
– uznawanie kwalifikacji zawodowych, przeciwdziałanie bezrobociu, zwłaszcza młodzieży.
W ramach Priorytetu 5:
– wspólne inicjatywy (transgraniczne programy, szkolenia, warsztaty, itp.) ukierunkowane na wzmocnienie zdolności tworzenia sieci i współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami;
– wspólne strategie, aktywizacja lokalnych podmiotów;
– włączanie lokalnych organizacji we współpracę międzynarodową, podnoszenie zdolności instytucjonalnej, promowanie współpracy międzynarodowej;
– projekty typu „capacity building”.
Opis:
 
Organizatorem programu jest Wspólny Sekretariat Techniczny w Gdańsku.
Cel: zwiększenie potencjału niebieskiego i zielonego rozwoju obszaru Południowego Bałtyku poprzez współpracę transgraniczną.
Podmiot, który planuje uzyskać dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostaje uznany za uprawniony, w przypadku, gdy prowadzi działalność/jest zarejestrowany w obszarze Programu.
W Programie możliwa jest współpraca z partnerami z:
– Litwy: okręgi Kłajpeda, Taurogi i Tylża;
– Polski: subregiony: szczeciński, koszaliński, słupski, gdański, trójmiejski i elbląski;
– Niemiec: powiaty kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie: Nordwestmecklenburg, Rostock, Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald oraz Miasto Rostock;
– Danii: regiony Bornholm i Zealand (subregiony: Østsjælland, Vest-og Sydsjælland;
– Szwecji: regiony terytorialne Kalmar, Blekinge, Skania i Kronoberg.
Partnerstwo musi obejmować przynajmniej dwóch partnerów z różnych krajów.
W Programie można realizować 2 typy projektów:
–  projekty regularne o rekomendowanym budżecie ok. 1-2 mln euro oraz czasie realizacji od 24-23 miesięcy;
– projekty małej skali o rekomendowanym budżecie do 300 tys. EUR (lub 500 tys. EUR w przypadku priorytetu 5) oraz czasie realizacji do 24 miesięcy.
Termin składania wniosków:
18 grudnia 2018
(dotyczy działań 2.2 oraz Priorytetów 3, 4,5)
Źródło / Więcej informacji:   
https://southbaltic.eu/
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/4-nowe-konkursy-w-programie-poludniowy-baltyk/
Kontakt:
 
Wspólny Sekretariat Techniczny
Al. Grunwaldzka 186 (GARNIZON)
80-266 Gdańsk, Poland
T: +58 746 38 53
southbaltic@southbaltic.eu
Ministerstwo Rozwoju
Michal.Korczak@miir.gov.pl
Magdalena.Adamczyk@miir.gov.pl.


Ważne dotacje na współpracę państw bałtyckich
Wysokość wsparcia - do 85% dla partnerów pochodzących z Polski, Niemiec I Litwy, - do 75% dofinansowania z EFRR dla partnerów pochodzących z Danii i Szwecji.
Budżet programu 103.000.000 euro.
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • refundacja
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja