FIRMY, INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, PROMOCJA TURYSTYKI, TURYSTYKA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WZMOCNIENIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU, ZASOBY LUDZKIE

Interreg VA Litwa-Polska

25.080.000 euro.
dotacje na współpracę polsko-litewską
Program oferuje dofinansowanie polsko-litewskich projektów współpracy transgranicznej. Celem programu jest wspieranie inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w obszarze granicznym poprzez współpracę transgraniczną. Program ma przyczyniać się do wzrostu regionalnego i poprawy jakości życia w ramach wzmocnionej współpracy transgranicznej między społeczeństwem a instytucjami na obszarze objętym wsparciem.

Rodzaj wsparcia DOTACJA
Finansowanie REFUNDACJA
Budżet programu 25.080.000 euro.
Wysokość wsparcia maks. 85%.
Wkład własny min. 15%.
Partner zagraniczny TAK
Składanie wniosków przez internet TAK (+ wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organy administracji publicznej (instytucje państwowe, władze regionalne i lokalne).
2. Podmioty prawa publicznego (podmioty podlegające prawu publicznemu lub prywatnemu i spełniające określone warunki).
3. Organizacje pozarządowe.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Priorytet 1 – Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami:
1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym;
Priorytet 2 – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników:
2.1. Promowanie tworzenia, rozwoju i współpracy przedsiębiorstw poprzez usprawnienie usług wsparcia biznesu.
2.2. Zmniejszenie bezrobocia przez skoordynowane inicjatywy transgraniczne na rzecz zatrudnienia.
Priorytet 3 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.
3.1. Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej:
Priorytet 4 – Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej:
4.1. Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu.
Opis  
Organizatorem programu jest Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej V-A Litwa-Polska.
Cel: wspieranie inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w obszarze granicznym poprzez współpracę transgraniczną. Program ma przyczyniać się do wzrostu regionalnego i poprawy jakości życia w ramach wzmocnionej współpracy transgranicznej między społeczeństwem a instytucjami na obszarze objętym wsparciem.
Po stronie litewskiej do kwalifikowanego obszaru Programu należy 5 obwodów:
– Obwód mariampolski: gminy Mariampol (Marijampolė), Kalwaria, (Kalvarija), Kozłowa Ruda (Kazlų Rūda), rejon wyłkowyski (Vilkaviškis) oraz rejon szacki (Šakiai);
– Obwód olicki: gminy rejonu olickiego (Alytus), rejonu łoździejskiego (Lazdijai), rejonu orańskiego (Varėna), miasta Olity (Alytus) oraz Druskiennik (Druskininkai);
– Obwód tauroski: gminy rejonu tauroskiego, (Tauragė), rejonu szyłelskiego (Šilalė), rejonu jurborskiego (Jurbarkas) oraz Pojegi (Pagėgiai);
– Obwód kowieński: gminy miasta Kowna (Kaunas), rejonu kowieńskiego, rejonu koszedarskiego (Kaišiadorys), rejonu preńskiego (Prienai), rejonu janowskiego (Jonava), rejonu kiejdańskiego (Kėdainiai), rejonu rosieńskiego (Raseiniai) oraz Birsztany (Birštonas);
– Obwód wileński: gminy rejonu solecznickiego (Šalčininkai), rejonu szyrwinckiego (Širvintos), rejonu święciańskiego (Švenčionys), rejonu trockiego (Trakai), rejonu wiłkomierskiego (Ukmergė), rejonu wileńskiego (Vilnius) oraz Elektreny (Elektrėnai). Należy mieć na uwadze, że miasto Wilno jest wyłączone z obszaru kwalifikowanego Programu, mimo że jest częścią obwodu wileńskiego, zważywszy na fakt, iż miasto Wilno jest najbogatszym spośród wszystkich litewskich gmin, statystyki społeczno-ekonomiczne dotyczące tego obszaru kształtują się znacznie powyżej średniej krajowej oraz z uwagi na duży zakres inwestycji, zarówno krajowych jak bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Obszary kwalifikowalne położone po polskiej stronie Programu to następujące regiony:
– Podregion Białostocki (powiaty białostocki, sokólski oraz miasto Białystok);
– Podregion Ełcki (powiaty ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski oraz węgorzewski);
– Podregion Suwalski (powiaty augustowski, grajewski, moniecki, sejneński, suwalski oraz miasto Suwałki).
Projekty wybrane do dofinansowania w ramach Programu muszą uwzględniać uczestnictwo beneficjentów zarówno z Litwy jak i Polski (t.j. każda aplikacja projektowa powinna być złożona przez co najmniej dwóch beneficjentów – jednego z Litwy oraz jednego z Polski). Każdy wdrażany projekt musi uwzględniać zasadę uczestnictwa beneficjenta wiodącego.
Termin składania wniosków
30 września 2019 (priorytety 1-3)
Więcej informacji  
http://lietuva-polska.eu/pl/interreg.html
Kontakt  
http://lietuva-polska.eu/pl/kontakty.html

Ważne dotacje na współpracę polsko-litewską
Wysokość wsparcia maks. 85%.
Budżet programu 25.080.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • refundacja
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}