EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

Program Stypendialny Fundacji Santander

100.000 zł.
stypendia dla młodzieży
Program oferuje stypendia dla wybitnych uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół średnich. Wniosek o przyznanie stypendium składa pełnoletni uczeń lub w imieniu niepełnoletniego ucznia składa rodzic/opiekun prawny. Fundacja przyznaje 20 stypendiów w ramach jednej edycji programu.

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 100.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%, 5.000 zł (500 zł x 10 miesięcy).
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 10 miesięcy (09.2019 – 06.2020).
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich, którzy w roku składania wniosku nie ukończyli, bądź nie ukończą:
– 19 lat w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych o trzyletnim programie nauki
lub
– 20 lat w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych o czteroletnim programie nauki
oraz
– uczniowie, którzy w 2019 roku ukończyli Gimnazjum i którzy w tym roku nie ukończyli lub nie ukończą 16 lat.
Wniosek o przyznanie stypendium składa pełnoletni uczeń lub w imieniu niepełnoletniego ucznia składa rodzic/opiekun prawny.
O stypendium mogą ubiegać się:
− uczniowie, których średnia ocen w poprzednim roku szkolnym 2018/2019 wynosiła 4,75 i więcej;
− uczniowie, których średnia ocen w poprzednim roku szkolnym 2018/2019 była niższa niż 4,75  (jednak nie niższa niż 4,00),  ale mają inne szczególne osiągnięcia oraz sukcesy w działalności szkolnej lub pozaszkolnej.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego.
Fundacja przyznaje 20 stypendiów w ramach jednej edycji programu.
Cele:
– rozwijanie talentów i pasji,
– ułatwienie uczniom z całej Polski kształcenia na najwyższym poziomie.
Wymagane dokumenty:
− wypełniony, wydrukowany i podpisany przez Wnioskodawcę formularz aplikacyjny;
− dla uczniów – kopia świadectwa za rok szkolny 2018/2019 poświadczona za zgodność z oryginałem przez szkołę;
− dokumenty uwiarygodniające osiągnięcia i sukcesy ucznia  (np. ze szkoły, ośrodka kultury itp.).
Termin składania wniosków:
22 lipca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://fundacja.santander.pl/2019/06/17/program-stypendialny-2019-2/?fbclid=IwAR2Yr0rgKzHGF3Pp3pVl0RMEuq0F4ytpCSvnv4qct5HzvOqbmMiF1-vCxpo
Kontakt:  
Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego
Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
fundacja@santander.pl
T: 22 534 17 26

Ważne stypendia dla młodzieży
Wysokość wsparcia 100%, 5.000 zł (500 zł x 10 miesięcy).
Budżet programu 100.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • stypendium

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}