DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM, ROLNICTWO I WIEŚ

PROW – Restrukturyzacja małych gospodarstw

749.980.666 euro.
wsparcie zmian w małych gospodarstwach
Program oferuje wsparcie restrukturyzacji gospodarstw w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych. Restrukturyzacja musi mieć na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 749.980.666 euro.
Wysokość wsparcia: maks. 60.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Premia może zostać przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, który m.in.:
1. Jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:
– gospodarstwa rolnego, co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami lub
– nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,
– o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10.000 euro.
2. Prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.
3. Jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku.
4. Prowadząc działalność rolniczą podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzi działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5. Przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do zrealizowania tego biznesplanu..
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Restrukturyzacja małych gospodarstw – wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie, w tym inwestycje w środki trwałe.
Premia przyznawana jest na operację:
– obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
– która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10.000 euro, co najmniej o 20 % w stosunku do wielkości wyjściowej;
– w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.
Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.
Opis:  
Organizatorem programu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc.
Premia w wysokości 60.000 zł (jednak nie więcej niż równowartość 15.000 euro), płatna w II transzach:
– I rata – 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48.000 złotych (wniosek o płatność I raty składany w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
– II rata – 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12.000 złotych (wniosek o płatność II raty składany po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy).
Pomoc przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz. W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.
Termin składania wniosków:
29 marca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/restrukturyzacja-malych-gospodarstw-2.html
https://cdr.gov.pl/aktualnosci/57-cdr-informuje/2873-restrukturyzacja-malych-gospodarstw-nabor-wnioskow
Kontakt:  
https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/oddzialy-regionalne.html

 


Ważne wsparcie zmian w małych gospodarstwach
Wysokość wsparcia maks. 60.000 zł.
Budżet programu 749.980.666 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • MŚP
Rodzaj wsparcia
  • dotacja