DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM, ROLNICTWO I WIEŚ

PROW – Restrukturyzacja małych gospodarstw (Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw)

DOTACJE NA RESTRUKTURYZACJĘ MAŁYCH GOSPODARSTW
Program oferuje wsparcie restrukturyzacji gospodarstw w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych. Restrukturyzacja musi mieć na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 60.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Premia może zostać przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, który m.in.:
1. Jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:
– gospodarstwa rolnego, co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami lub
– nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,
– o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 13.000 euro.
2. Prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.
3. Jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku.
4. Przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do zrealizowania tego biznesplanu.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Restrukturyzacja małych gospodarstw – wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie, w tym inwestycje w środki trwałe.
Premia przyznawana jest na operację:
– obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
– która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10.000 euro, co najmniej o 20 % w stosunku do wielkości wyjściowej;
– w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.
Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.
Opis:  
Organizatorem naboru jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Nabór odbywa się w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20 (PROW) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc.
Premia w wysokości 60.000 zł (jednak nie więcej niż równowartość 15.000 euro), płatna w II transzach:
– I rata – 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48.000 złotych (wniosek o płatność I raty składany w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
– II rata – 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12.000 złotych (wniosek o płatność II raty składany po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy).
Pomoc przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.
W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.
Rolnik może przeznaczyć premię m.in. na:
– zakup nowych maszyn, urządzeń i wyposażenia,
– budowę, przebudowę lub remont budynków i budowli służących produkcji rolniczej,
– zakup gruntów rolnych, zakup stada podstawowego zwierząt, założenie sadów i plantacji wieloletnich.
Termin składania wniosków:
31 marca – 29 maja 2021
Źródło / Więcej informacji:  
Ogłoszenie o naborze wniosków
Opis programu
Kontakt:  
https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/oddzialy-regionalne.html

 


Ważne DOTACJE NA RESTRUKTURYZACJĘ MAŁYCH GOSPODARSTW
Wysokość wsparcia maks. 60.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • MŚP
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}