DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM, ROLNICTWO I WIEŚ

PROW 6.1 – Premie dla młodych rolników

DOTACJE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW
Program przewiduje dotacje dla młodych rolników, chcących samodzielnie rozpocząć gospodarowanie. O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które nie ukończyły 40 lat, posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpoczęły w nim działalność rolniczą maksymalnie 2 lata przed dniem złożenia wniosku. Wnioskodawcy muszą również posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzupełnić je w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.
Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: 150.000 zł, płatne w II ratach:
– I rata – 80% całkowitej wartości pomocy – 120 000 zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
– II rata – 20% całkowitej wartości pomocy – 30 000 zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.).
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoba fizyczna, która:
a) ma nie więcej niż 40 lat,
b) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie, bądź zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,
c) rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego (tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
d) przed dniem, w którym stała się właścicielem lub weszła w posiadanie gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, nie wystąpiła o płatności bezpośrednie, nie wystąpiła o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej, nie prowadziła działu specjalnego produkcji rolnej;
e) przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
f) najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie gospodarstwa:
– o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a w województwach o niższej średniej – co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie oraz nie większej niż 300 ha;
– którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13.000 euro i nie większa niż 150.000 euro.
W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Prowadzenie gospodarstwa rolnego przez młodego rolnika.
Pomoc jest przyznawana, jeżeli w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, planuje się prowadzenie działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu przemysłowo-fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.
Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.
Pomoc nie może zostać przeznaczona na działania dotyczące:
– chowu kur, kaczek, gęsi lub indyków, z wyłączeniem produkcji ekologicznej;
– prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne;
– prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowli zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów rasowych oraz kotów rasowych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie musi być co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach, w których średnia powierzchnia gospodarstw jest niższa niż krajowa – gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej.
Maksymalna powierzchnia nie może być większa niż 300 ha. Przy czym obowiązuje wymóg, że przynajmniej 70% minimalnej wielkości stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce realizacji inwestycji.
Termin składania wniosków:
1 sierpnia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-61-premie-dla-mlodych-rolnikow.html
Kontakt:  
http://www.arimr.gov.pl/o-arimr/kontakt.html

Ważne DOTACJE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW
Wysokość wsparcia 150.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}