DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM, ROLNICTWO I WIEŚ

PROW – Modernizacja gospodarstw rolnych

dotacje na unowocześnienie gospodarstw
Program oferuje dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem produkcji prosiąt, mleka krowiego oraz produkcji bydła mięsnego. Dotacje można uzyskać również na projekty związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: REFUNDACJA
Wysokość wsparcia: – do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych,
– do 60% w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.
– min. 200.000 zł – maks. 900.000 zł.
Wkład własny: min. 40-50%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Rolnicy, których gospodarstwa mają ściśle określoną wielkość ekonomiczną:
– osoby fizyczne,
– grupy osób fizycznych, które wspólnie ubiegają się o pomoc,
– wspólnicy spółek cywilnych,
– osoby prawne,
– spółki osobowe w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Produkcja prosiąt (obszar A): wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być nie mniejsza niż 10.000 euro i nie większa niż 250.000 euro.
2. Mleko krowie (obszar B) i bydło mięsne (obszar C): wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10.000 euro i nie większa niż 200.000 euro. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 10.000 euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15.000 euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość co najmniej 10.000 euro.
Opis:  
Organizatorem programu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce realizacji inwestycji.
Można je również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego OR.
Termin składania wniosków:
27 maja 2019 (obszary a,b,c)
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-41-modernizacja-gospodarstw-rolnych.html
Kontakt:  
http://www.arimr.gov.pl/o-arimr/kontakt.html

Ważne dotacje na unowocześnienie gospodarstw
Wysokość wsparcia - do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych,- do 60% w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.- min. 200.000 zł - maks. 900.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • MŚP
Rodzaj wsparcia
  • dotacja