DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM, ROLNICTWO I WIEŚ

PROW – Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

402.987.547 euro.
dotacje dla grup producentów rolnych
Rodzaj wsparcia:DOTACJA
Finansowanie:REFUNDACJA
Budżet programu:402.987.547 euro.
Wysokość wsparcia:– w pierwszym roku – 10% przychodów netto,
– w drugim roku – 8% przychodów netto,
– w trzecim roku – 6% przychodów netto,
– w czwartym roku – 5% przychodów netto,
– w piątym roku – 4% przychodów netto.
Limit pomocy wynosi 100.000 euro w każdym roku 5-letniego okresu pomocy.
Ponadto, grupy producentów rolnych, w pierwszym roku działalności mogą otrzymać wyprzedzające finansowanie pomocy, jeżeli grupa złoży wniosek o wyprzedzające finansowanie w oddziale regionalnym ARiMR, w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja przyznająca grupie pomoc finansową, stała się ostateczna.
Wysokość wyprzedzającego finansowania nie może być wyższa od wysokości udziału krajowych środków na współfinansowanie pomocy w ramach działania nr 9 (udział krajowych środków na współfinansowanie pomocy wynosi 36,37%), określonej na podstawie planowanej wielkości i wartości przychodów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa producentów rolnych została uznana, wytworzonych w gospodarstwach członków tej grupy w pierwszym roku działalności.
Kwota wyprzedzającego finansowania nie może być wyższa niż 50.000 zł.
Wkład własny:0%.
Partner zagraniczny:NIE
Składanie wniosków przez internet:NIE
Kto może złożyć wniosek ? 
Nowe grupy producentów rolnych, uznane od 29 grudnia 2017 r., składające się z osób fizycznych, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Ponadto o wsparcie mogą starać się  grupy, które spełniają następujące warunki:
– zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie planu biznesowego,
– łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.,
– w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej oraz osoby powiązane bezpośrednio z nimi kapitałowo lub osobowo,
– zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.
Ze wsparcia wyłączeni są producenci drobiu oraz mięsa lub jadalnych podrobów drobiowych.
Na co można uzyskać wsparcie ? 
Tworzenie nowych grup producentów i organizacji producentów.
Ze wsparcia nie mogą skorzystać grupy producentów utworzone w kategorii produktu: drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe (świeże, chłodzone, mrożone), oraz owoce i warzywa.
Opis: 
Organizatorem programu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.
Pomoc:
– jest wypłacana przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie, w której grupa została uznana;
– stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy.
Termin składania wniosków:
21 grudnia 2018
Więcej informacji: 
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pieniadze-na-tworzenie-grup-i-organizacji-producentow.html
Kontakt: 
http://www.arimr.gov.pl/o-arimr/kontakt.html


Ważne dotacje dla grup producentów rolnych
Wysokość wsparcia - w pierwszym roku - 10% przychodów netto, - w drugim roku - 8% przychodów netto, - w trzecim roku - 6% przychodów netto, - w czwartym roku - 5% przychodów netto, - w piątym roku - 4% przychodów netto. Limit pomocy wynosi 100.000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy. Ponadto, grupy producentów rolnych, w pierwszym roku działalności mogą otrzymać wyprzedzające finansowanie pomocy, jeżeli grupa złoży wniosek o wyprzedzające finansowanie w oddziale regionalnym ARiMR, w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja przyznająca grupie pomoc finansową, stała się ostateczna. Wysokość wyprzedzającego finansowania nie może być wyższa od wysokości udziału krajowych środków na współfinansowanie pomocy w ramach działania nr 9 (udział krajowych środków na współfinansowanie pomocy wynosi 36,37%), określonej na podstawie planowanej wielkości i wartości przychodów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa producentów rolnych została uznana, wytworzonych w gospodarstwach członków tej grupy w pierwszym roku działalności. Kwota wyprzedzającego finansowania nie może być wyższa niż 50.000 zł.
Budżet programu 402.987.547 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • MŚP
Rodzaj wsparcia
  • dotacja