AKTUALNE TEMATY

Pomoc i opieka. „Centra opiekuńczo-mieszkalne” coraz bliżej

Pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz zapewnienie pobytu, opieki i specjalistycznych usług dostosowanych do ich potrzeb – to dwa główne cele programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. To trzeci program, który w tym roku finansowany będzie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Z programu skorzystać będą mogły gminy i powiaty chcące utworzyć Centra opiekuńczo-mieszkalne lub zlecić ich prowadzenie organizacjom pozarządowym. Program będzie realizowany od 1 lipca 2019 roku. Na jego realizacje w bieżącym roku przeznaczono 50 mln złotych.
Centra przeznaczone będą dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wynika, że w ubiegłym roku w Polsce było 813 tys. osób (powyżej 16 lat) ze znacznym i ponad 1,45 mln osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Wzmocnić system wsparcia
„Osoby te, obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), powinny mieć zapewnioną możliwość niezależnego i godnego funkcjonowania. Stąd wynika konieczność stworzenia im szczególnych warunków podczas pobytu dziennego lub całodobowego w Centrach” – czytamy w opublikowanym programie.
Centra poprzez wspólny pobyt uczestników powinny w pozytywny sposób wpływać na procesy uspołecznienia i nawiązywania relacji interpersonalnych. Zaangażowanie w Centrach odpowiednich specjalistów pozwoli na stymulowanie kompetencji społecznych oraz podejmowanie przez osoby niepełnosprawne aktywności na miarę posiadanego potencjału i zasobów.  Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać z usług w innych ośrodkach wsparcia powinny mieć możliwość zamieszkiwania w nowotworzonych Centrach.
Cele programu
Głównym celem programu jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego.
Na podstawie odrębnych przepisów, uczestnicy programu będą mogli skorzystać z rehabilitacji i usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych. Usługi opiekuńcze świadczone będą przez całą dobę. Osoby niepełnosprawne będą mogły również zamieszkać w nowych Centrach.
Dwa moduły
Program będzie realizowany w dwóch modułach. Pierwszy dotyczy utworzenia Centrum.
W ramach tego modułu będą finansowane zadania polegające m.in. na:
– budowie nowego budynku na terenie stanowiącym własność samorządu, a następnie jego wyposażenie m.in. w sprzęt rehabilitacyjny, systemy zabezpieczające przed pożarem, systemy monitoringu;
– zakupie budynku przez gminę lub powiat budynku, w którym utworzone zostanie Centrum, a także jego wyposażenie;
– zmianie przeznaczenia całości lub tylko części istniejącego budynku, do którego samorząd posiada tytuł prawny poprzez jego przystosowanie do standardu Centrum i wyposażenie w niezbędne urządzenia.
W drugim module samorządy będą mogły uzyskać dofinansowanie na funkcjonowanie Centrum. W ramach tego modułu będą finansowane zadania polegające na:
– utrzymaniu działalności Centrum, w tym m. in. zabezpieczeniu dostaw podstawowych mediów (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości etc.), opłacaniu podatków i opłat lokalnych, ubezpieczeniu budynku, zakupie usług, w tym wyżywienia dla uczestników Centrum, zakupie materiałów do pracy z uczestnikami programu;
– ponoszeniu niezbędnych wydatków związanych z transportem uczestników Centrum;
– pokrywaniu kosztów wynagrodzeń pracowników, w tym opiekunów nocnych.
Żeby przystąpić do programu, gminy i powiaty będą musiały złożyć wniosek. Samorządy, które będą chciały tworzyć Centra będą mogły prowadzić je samodzielnie lub zlecić ich prowadzenie podmiotom, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
„Centra opiekuńczo-mieszkalne” to trzeci program – po Usługach opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych i Opiece wytchnieniowej – realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Fundusz został uruchomiony 1 stycznia 2019 roku i ma na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych. Na w sumie dziesięć programów (rządowych i resortowych), które będą realizowane w ramach Funduszu w bieżącym roku przeznaczono 647 mln złotych. W 2020 planowane przychody Funduszu powinny wynieść ok. 1,8 mld złotych.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), https://www.gov.pl. Licencja CC BY 3.0 PL.

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}