FIRMY, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, ROLNICTWO I WIEŚ

PROW 6.2 – Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

DOTACJE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA WSI
Celem programu jest skłonienie rolników lub ich domowników albo małżonków do rozpoczęcia działalności pozarolniczej. Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in. sprzedażą detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: – 150.000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
– 200.000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
– 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Wnioskodawcy nie mogą być wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
O wsparcie mogą ubiegać się nie tylko rolnicy ubezpieczeni z mocy ustawy w KRUS, ale także ci, którzy ubezpieczyli się dobrowolnie (rolnicy, którzy mają mniej niż hektar przeliczeniowy, a gospodarują na słabych glebach mogą także ubiegać się o wsparcie).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Rozpoczęcie działalności pozarolniczej.
Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in.  sprzedażą detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną. Pełna lista rodzajów działalności objętych wsparciem jest opublikowana w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 lipca 2016 r.
Głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej wskazanym w CEiDG musi stanowić miejscowość do 5.000 mieszkańców.
Pomoc nie przysługuje osobie, która była lub jest beneficjentem następujących instrumentów wsparcia: “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007-2013, “Premie dla młodych rolników”, “Restrukturyzacja małych gospodarstw” objętych PROW 2014 – 2020.
Wsparciu podlegają również operacje związane z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości. Miejsce położenia tej nieruchomości będzie znajdować się w miejscowości należącej do:
– gminy wiejskiej lub
– gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
– gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.
Opis:  
Organizatorem programu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc.
Pomoc jest wypłacana w dwóch ratach:
I rata: 80% premii jest wypłacane gdy beneficjent spełnieni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy,
II rata: 20% premii beneficjent otrzymuje po realizacji biznesplanu.
Wypłata premii jest uzależniona od otrzymania jednolitej płatności obszarowej za rok, w którym złożony był wniosek – o ile nie przyznano płatności za rok poprzedni.
Termin składania wniosków:
30 września – 29 października 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-62-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich.html 
https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/premie-na-rozpoczecie-dzialalnosci-pozarolniczej-2.html
Kontakt:  
http://www.arimr.gov.pl/o-arimr/kontakt.html

 


Ważne DOTACJE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA WSI
Wysokość wsparcia - 150.000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy; - 200.000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy; - 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}