IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych

25.000.000 zł.
WSPARCIE UZDOLNIONYCH PROGRAMISTÓW
W ramach programu można uzyskać dotacje na realizację pomysłów rozwiązujących problemy istotne społecznie lub gospodarczo i bazujących na narzędziach oferowanych przez technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach modelu zakładającego wykorzystanie formuły zamówień przedkomercyjnych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty prawa polskiego posiadające pełną osobowość prawną, wpis do KRS oraz udokumentowane doświadczenie w zakresie akceleracji (mentoring zespołów, inwestycje w projekty).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 25.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 6.000.000 – 8.000.000 zł, maks. 80%.
Wkład własny: min. 20% .
Czas trwania projektu: maks. 24 miesiące, do 31.12.2021.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Podmioty prawa polskiego posiadające pełną osobowość prawną oraz wpis do KRS.
Wnioskodawca musi ponadto:
– posiadać siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
– posiadać na dzień ogłoszenia konkursu udokumentowane doświadczenie w zakresie akceleracji (mentoring zespołów, inwestycje w projekty).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Realizacja pomysłów rozwiązujących problemy istotne społecznie lub gospodarczo i bazujących na narzędziach oferowanych przez technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach modelu zakładającego wykorzystanie formuły zamówień przedkomercyjnych (PCP – pre-commercial procurement).
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Badań I Rozwoju.
Nabór wniosków odbywa się w ramach Działania 3.3 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Projekty finansowane w ramach konkursu muszą spełniać łącznie następujące warunki:
1. Przedmiotem Projektu jest wsparcie Ostatecznych odbiorców wsparcia finansowego, celem stworzenia innowacyjnych technologii lub produktów, pozostających w fazie MVP w ramach formuły PCP.
2. W ramach Projektu nowa technologia lub produkt w fazie MVP będą poddane walidacji/testom w środowisku docelowym Instytucji publicznych.
3. Projekt uwzględnia plan komercjalizacji MVP po zakończeniu realizacji Projektu oraz koncepcję wdrożenia rozwiązań będących przedmiotem Projektu w instytucjach publicznych.
Termin składania wniosków:
30 sierpnia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=33627&L=023a6_u1
Kontakt:  
e-pionier@ncbr.gov.pl

Ważne WSPARCIE UZDOLNIONYCH PROGRAMISTÓW
Wysokość wsparcia 6.000.000 – 8.000.000 zł, maks. 80%.
Budżet programu 25.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
  • NGO
  • Związek JST
  • Instytut badawczy
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}