5,7 C
Warszawa
sobota, 2 marca, 2024

Energia Plus

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Wnioski o wsparcie mogą składać przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.
Rodzaj wsparcia:
POŻYCZKA
Budżet programu:
566.931.000 zł.
Wysokość wsparcia:
– pożyczka = maks. 85%, 500.000 – 500.000.000 zł.
Wkład własny:
– pożyczka = min. 15%.
Czas trwania projektu:
do 30.09.2030 (okres kwalifikowalności kosztów).
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa).
Na co można uzyskać wsparcie ?
I. Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych.
Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, w tym m.in.:
1. Technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji zapewniające możliwie kompleksowe wykorzystanie stosowanych surowców.
2. Technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody w procesach produkcyjnych lub systemy zamkniętych obiegów wody.
3. Technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania/procesów produkcyjnych lub odpadów wytwarzanych przez wnioskodawcę.
4. Instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych m.in. metali nieżelaznych, substancji chemicznych, olejów i paliw oraz mas celulozowych.
5. Technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji z biologicznych odpadów w tym osadów.
6. Modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody (o ile jest niezbędna do realizacji inwestycji generującej efekt ekologiczny).
II. Przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery z obiektów energetycznego spalania.
III. Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW, co najmniej do
krajowych standardów emisyjnych dla instalacji o takiej
mocy lub poziomów wynikających z konkluzji dotyczącej
BAT, o ile zostaną dla tych źródeł określone, w tym np.:
modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania
paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.
IV. Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (nie związanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw).
V. Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra
Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie
szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie
efektywności energetycznej” mające na celu poprawę
efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu
zmiany technologiczne w istniejących obiektach,
instalacjach i urządzeniach technicznych
z wyjątkiem:
– ust. 3, pkt. 2) lit. c) tj. modernizacji lub wymiany
urządzeń służących do transportowania produktów
i półproduktów w ramach procesu technologicznego
(np. wózków widłowych, wozideł technologicznych lub
dźwigów towarowych);
– ust. 3, pkt. 5) tj. urządzeń przeznaczonych do użytku
domowego (np. pralek, suszarek, zmywarek do naczyń,
chłodziarek, kuchenek lub piekarników);
– ust. 3, pkt. 6) pojazdów służących do transportu
drogowego lub kolejowego,
VI. Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej.
Przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
a) energię ze źródeł odnawialnych,
b) ciepło odpadowe,
c) ciepło pochodzące z kogeneracji z wyłączeniem ciepła wytworzonego w jednostce kogeneracji opalanej węglem,
d) paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.
Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.
Z grupy przedsięwzięć wyłączone są:
– inwestycje polegające na wykorzystaniu instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, z wyłączeniem zastosowania frakcji nadsitowej (kod 19 12 12 i 19 12 10),
– inwestycje polegające na wykorzystaniu energii ze źródeł geotermalnych,
– inwestycje w jednostki wytwórcze ciepła/chłodu, które finalnie wykorzystywać będą paliwo o wyższym wskaźniku emisyjności niż to stosowane dotychczas.
VII. Modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych.
1. Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji.
2. Budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych. Instalacja węzłów indywidualnych obejmuje moduły centralnego ogrzewania (CO) lub moduły centralnego ogrzewania (CO) i ciepłej wody użytkowej (CWU).
3. Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym lub w celu podłączenia nowych odbiorców.
4 Podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.
5. Budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej na potrzeby przyłączenia do systemu jednostek wytwarzania energii.
Dla każdego rodzaju przedsięwzięcia określonego w Programie w pkt. od 7.5.1 do 7.5.5 należy składać odrębne wnioski o dofinansowanie.
Informacje dodatkowe:
Organizatorem programu priorytetowego jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Cel: zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.
W ramach programu przedsiębiorcy mają do dyspozycji częściowo umarzalne pożyczki.
Pożyczka może być udzielona maks. na 15 lat liczonych od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej.
Wartość umorzenia pożyczki wynosi do 10%, lecz nie więcej niż 1.000.000 zł.
Kwota udzielanej pożyczki: 500.000 zł – 500.000.000 zł.
Termin składania wniosków: 
do 13 grudnia 2024 lub do wcześniejszego wyczerpania środków
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie NFOŚiGW
Kontakt:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Barbara Wojciechowska
T: 22 45 90 368
email:

Temat: EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA ENERGII
Wysokość wsparcia: - pożyczka = maks. 85%, 500.000 - 500.000.000 zł.
Budżet naboru wniosków: 566.931.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Wnioskodawca:
  • MŚP
  • Duża firma
Rodzaj wsparcia:
  • pożyczka

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

41,457PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze