BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, ENERGIA, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA

Energia Plus

Obraz PublicDomainPictures z Pixabay
4.000.000.000 zł.
EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA ENERGII
Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko (w tym poprawa jakości powietrza) poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Wnioski o preferencyjne pożyczki mogą składać przedsiębiorcy bez względu na wielkość firmy.
Rodzaj wsparcia: DOTACJA
POŻYCZKA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 4.000.000.000 zł, w tym:
– pożyczki = 3.950.000.000 zł,
– dotacje = 50.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: – pożyczka = maks. 85%,
– dotacja = maks. 50%.
Wkład własny: – pożyczka = min. 85%,
– dotacja =min. 50%.
Czas trwania projektu: do 31.12.2025 r.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zmiana sposobu pozyskiwania energii na bardziej ekologiczny.
Wspierane są następujące rodzaje przedsięwzięć:
1. Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadząca do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.
2. Przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery dla instalacji opisanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania jako obiekty energetycznego spalania.
3. Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW, co najmniej do krajowych standardów emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub poziomów wynikających z konkluzji dotyczącej BAT, o ile zostaną dla tych źródeł określone, w tym np.: modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Jako źródło spalania rozumie się stacjonarne urządzenie techniczne, w którym następuje proces spalania paliw o mocy w paliwie większej niż 1 MW.
4. Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (niezwiązanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw).
5. Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.:
– technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej,
– technologie racjonalizacji zużycia ciepła,
– modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.
– wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.
6. Przedsięwzięcia realizowane w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
– energię ze źródeł odnawialnych,
– ciepło odpadowe,
– ciepło pochodzące z kogeneracji.
7. Modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych.
8. Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel: zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.
W ramach programu przedsiębiorcy mają do dyspozycji częściowo umarzalne pożyczki. Średnia wartość umorzenia pożyczki wynosi ok. 10%.
Kwota udzielanej pożyczki wynosi od 1.000.000 zł do 300.000.000 zł.
Termin składania wniosków:
do 18 grudnia 2020 lub wcześniejszego wyczerpania dostępnych środków (dotyczy wsparcia w formie pożyczki).
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/energia-plus/nabor-2019-energia-plus/
http://nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,317,informacja-o-naborach-wnioskow-w-roku-2019.html
Kontakt:  
Radosław Bujaśkiewicz
Radoslaw.Bujaskiewicz@nfosigw.gov.pl
T: 22 45 90  259
Barbara Wojciechowska
energia.plus@nfosigw.gov.pl
T: 22 45 90 368

Ważne EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA ENERGII
Wysokość wsparcia - pożyczka = maks. 85%, - dotacja = maks. 50%.
Budżet programu 4.000.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • MŚP
  • Duża firma
Rodzaj wsparcia
  • pożyczka
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}