BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, ENERGIA, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA

Energia Plus

Obraz PublicDomainPictures z Pixabay
1.314.059.478,5 zł.
EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA ENERGII
Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Wnioski o wsparcie mogą składać przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą. Dofinansowanie jest udzielane w formie pożyczki albo dotacji.

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA
DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.314.059.478,5 zł, w tym:
– pożyczki = 1.264.286.978,50 zł,
– dotacje = 49.772.500 zł.
Wysokość wsparcia: – pożyczka = maks. 85%,
– dotacja = maks. 50% (w przypadku przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologię ORC).
Wkład własny: – pożyczka = min. 15%,
– dotacja = min. 50%.
Czas trwania projektu: do 31.12.2025.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
I. Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych.
Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, w tym m.in.:
1. Technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji zapewniające możliwie kompleksowe wykorzystanie stosowanych surowców.
2. Technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody w procesach produkcyjnych lub systemy zamkniętych obiegów wody.
3. Technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania/procesów produkcyjnych lub odpadów wytwarzanych przez wnioskodawcę.
4. Instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych m.in. metali nieżelaznych, substancji chemicznych, olejów i paliw oraz mas celulozowych.
5. Technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji z biologicznych odpadów w tym osadów.
6. Modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody (o ile jest niezbędna do realizacji inwestycji generującej efekt ekologiczny).
II. Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery.
1. Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach 1 MW – 50 MW.
2. Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach powyżej 50 MW.
3. Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (z wyłączeniem źródeł spalania paliw).
III. Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.:
1. Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej poprzez:
a) energooszczędne systemy napędowe,
b) systemy sterowania napędami np. poprzez instalacje łagodnego rozruchu,
c) falowniki do pomp i wentylatorów,
d) energooszczędne sprężarki i systemy ich sterowania,
e) wewnętrzne sieci przesyłowe energii, w tym ograniczenie przepływów mocy biernej,
f) energooszczędne systemy oświetleniowe,
g) prostowniki napędów sieciowych,
h) niskostratne transformatory w lokalnych systemach elektroenergetycznych i wewnętrznych sieciach dystrybucyjnych,
i) odnawialne źródła energii w tym turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne,
j) budowa/modernizacja własnych (wewnętrznych) źródeł energii w tym z uwzględnieniem kogeneracji.
2. Technologie racjonalizacji zużycia ciepła poprzez:
a) izolacje i odwadnianie systemów parowych,
b) odnawialne źródła energii, kolektory słoneczne, pompy ciepła,
c) termomodernizację budynków przemysłowych i biurowych,
d) rekuperację i odzyskiwanie ciepła z procesów i urządzeń,
e) modernizację wewnętrznych sieci grzewczych,
f) wykorzystanie energii odpadowej z procesów przemysłowych,
g) budowę/modernizację własnych (wewnętrznych) źródeł energii w tym z uwzględnieniem kogeneracji.
3. Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.
4. Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.
Nie kwalifikują się do wsparcia projekty polegające na modernizacji istniejącego źródła spalania paliw bez zmiany paliwa na mniej emisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.
IV. Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej.
Przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
a) energię ze źródeł odnawialnych,
b) ciepło odpadowe,
c) ciepło pochodzące z kogeneracji z wyłączeniem ciepła wytworzonego w jednostce kogeneracji opalanej węglem,
d) paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.
Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.
Z grupy przedsięwzięć wyłączone są:
– inwestycje polegające na wykorzystaniu instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, z wyłączeniem zastosowania frakcji nadsitowej (kod 19 12 12 i 19 12 10),
– inwestycje polegające na wykorzystaniu energii ze źródeł geotermalnych,
– inwestycje w jednostki wytwórcze ciepła/chłodu, które finalnie wykorzystywać będą paliwo o wyższym wskaźniku emisyjności niż to stosowane dotychczas.
V. Modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych.
1. Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji.
2. Budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych. Instalacja węzłów indywidualnych obejmuje moduły centralnego ogrzewania (CO) lub moduły centralnego ogrzewania (CO) i ciepłej wody użytkowej (CWU).
3 Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym lub w celu podłączenia nowych odbiorców.
4 Podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.
5. Budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej na potrzeby przyłączenia do systemu jednostek wytwarzania energii.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel: zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć  inwestycyjnych.
W ramach programu przedsiębiorcy mają do dyspozycji częściowo umarzalne pożyczki.
Średnia wartość umorzenia pożyczki wynosi ok. 10%.
Kwota udzielanej pożyczki: 500.000 zł – 300.000.000 zł.
Termin składania wniosków:
do 17 grudnia 2021 lub wcześniejszego wyczerpania dostępnych środków 
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-ii-wnioskow-2021
Kontakt:  
Barbara Wojciechowska
energia.plus@nfosigw.gov.pl
T: 22 45 90 368

Ważne EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA ENERGII
Wysokość wsparcia - pożyczka = maks. 85%, - dotacja = maks. 50% (w przypadku przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologię ORC).
Budżet programu 1.314.059.478,5 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • MŚP
  • Duża firma
Rodzaj wsparcia
  • pożyczka
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}