12,7 C
Warszawa
sobota, 25 marca, 2023

PROW – Modernizacja gospodarstw rolnych: nawodnienia w gospodarstwie

Program ma na celu ulepszanie już istniejących instalacji nawadniających oraz powiększenie obszarów nawadniania. Wnioski o wsparcie mogą składać rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha. Nawodnienia mogą dotyczyć zarówno wód powierzchniowych jak i podziemnych.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Wysokość wsparcia:
do 100.000 złotych, do 50% kosztów (60% dla młodego rolnika).
Minimalne koszty inwestycji = 15.000 zł.
Wkład własny:
do 50% (40% w przypadku młodego rolnika).
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Rolnik – tj. osoba fizyczna, wspólnicy spółek cywilnych, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, oddział przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli:
1) jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:
a) gospodarstwa rolnego obejmującego co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami,
lub
b) nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z o ubezpieczeniu społecznym rolników.
2) w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych;
3) ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
4) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznaniu pomocy na podstawie przepisów UE.
W przypadku rolnika będącego osobą fizyczną pomoc może być przyznana, jeżeli ponadto:
a) jest on obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
b) kieruje gospodarstwem (przez kierowanie gospodarstwem rozumie się w szczególności prowadzenie gospodarstwa osobiście, na własny rachunek i we własnym imieniu oraz ponoszenie kosztów i czerpanie korzyści w związku z jego prowadzeniem);
c) jest pełnoletni.
Na co można uzyskać wsparcie ?
1. Wykonanie nowego nawodnienia.
2. Ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej.
3. Ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.
Opis:
Organizatorem programu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Nabór wniosków odbywa się w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-20 (PROW).
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
W przypadku ulepszenia istniejących instalacji nawadniających celem jest doprowadzenie do oszczędności wody na poziomie min. 10% (każda z inwestycji tego rodzaju będzie musiała mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody).
Przykładowe koszty kwalifikowane:
– wykonanie ujęć wody,
– zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie,
– budowa albo zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie.
Nie ma konieczności wykazywania wzrostu wartości dodanej (GVA). Dla tego rodzaju pomocy nie będą stosowane także wymagania co do dolnej i górnej granicy wielkości ekonomicznej.
Wnioski można składać w oddziałach regionalnych ARiMR oraz za pośrednictwem biur powiatowych lub drogą pocztową.
Termin składania wniosków: 
15 marca 2023
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt

Temat: NAWODNIENIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH
Wysokość wsparcia: do 100.000 złotych, do 50% kosztów (60% dla młodego rolnika).
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Wnioskodawca:
  • Osoba fizyczna
  • MŚP
  • Duża firma
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

35,106FanówLubię
679ObserwującychObserwuj

Najnowsze