AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZASOBY LUDZKIE

Stabilne Zatrudnienie – Stażysta Plus

Obraz Gino Crescoli z Pixabay
17.000.000 zł.
OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA RYNKU PRACY
Celem każdego projektu realizowanego ze środków konkursu musi być wejście beneficjentów ostatecznych projektu na rynek pracy. Beneficjent ostateczny to osoba w wieku aktywności zawodowej (tj. taka, która nie osiągnęła wieku emerytalnego) z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), pozostająca bez zatrudnienia. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), instytucje kościelne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz kluby sportowe. Każdy wnioskodawca musi posiadać statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzić działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez co najmniej 2 lata (licząc od daty ogłoszenia konkursu).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 17.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: – maks. 35.000 zł: koszt skierowania na staż zawodowy jednego beneficjenta ostatecznego;
– maks. 2.500 zł / miesiąc: wysokość stypendium na jednego beneficjenta ostatecznego (koszty stypendium stażowego zawierają się w kwocie wskazanej w poprzednich punkcie).
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: – czas realizacji projektów: 1.09.2019 – 31.12.2020.
– okres realizacji stażu zawodowego: 3-12 miesięcy.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Instytucje kościelne.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Kluby sportowe.
Każdy wnioskodawca musi spełniać następujące warunki:
– musi posiadać statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
– musi prowadzić działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez co najmniej 2 lata (licząc od daty ogłoszenia konkursu).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Następujące działania aktywizacyjne:
1. Przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi zawodowej beneficjenta ostatecznego.
2. Doradztwo zawodowe na rzecz beneficjenta ostatecznego.
3. Uzyskanie przez beneficjenta ostatecznego kwalifikacji / umiejętności zawodowych oraz pracowniczych, w tym poprzez realizację kursów, warsztatów lub szkoleń zawodowych.
4. Zapewnienie beneficjentowi ostatecznemu wsparcia asystenta / trenera pracy w okresie do pierwszych 3 miesięcy stażu zawodowego.
5. Koszty dojazdów beneficjenta ostatecznego do i z zakładu pracy, w okresie do pierwszych 3 miesięcy stażu zawodowego.
6. Wypłata stypendium dla beneficjenta ostatecznego skierowanego na staż zawodowy.
7. Szkolenia i warsztaty dla pracowników instytucji, w zakresie umiejętności współpracy z osobami niepełnosprawnymi.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Nabór wniosków jest realizowany w ramach modułu II „Staże zawodowe” programu „Stabilne Zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”.
Cel: wejście beneficjentów ostatecznych projektu na rynek pracy.
Beneficjent ostateczny: osoba w wieku aktywności zawodowej (tj. taka, która nie osiągnęła wieku emerytalnego) z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), pozostająca bez zatrudnienia.
Warunkiem realizacji działań aktywizacyjnych jest przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi zawodowej dla każdego beneficjenta ostatecznego projektu.
Jeden wniosek może dotyczyć wyłącznie jednego pakietu stanowisk stażowych.
Dopuszczalne jest składanie wniosków realizowanych w partnerstwie (wnioski wspólne).
Termin składania wniosków:
16 sierpnia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-stabilne-zatrudnienie-ogloszenie-konkursu-stazysta-plus/
Kontakt:  
https://www.pfron.org.pl/kontakt

Ważne OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA RYNKU PRACY
Wysokość wsparcia - maks. 35.000 zł: koszt skierowania na staż zawodowy jednego beneficjenta ostatecznego; - maks. 2.500 zł / miesiąc: wysokość stypendium na jednego beneficjenta ostatecznego (koszty stypendium stażowego zawierają się w kwocie wskazanej w poprzednich punkcie).
Budżet programu 17.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}