SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Priorytet I: Małe inicjatywy

10.200.000 zł.
ROZWÓJ I WZMACNIANIE WSPÓLNOT LOKALNYCH
Celem naboru jest wyłonienie operatorów, których zadanie polega na rozwoju i wzmacnianiu wspólnot lokalnych poprzez umożliwienie obywatelkom i obywatelom realizacji oddolnych inicjatyw. W ramach konkursu wydzielono 2 ścieżki grantowe: możliwość realizowania regrantingu na terenie wybranego województwa lub regrantingu tematycznego/regionalnego.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 10.200.000 zł, w tym:
– 9.000.000 zł: regranting wojewódzki;
– 1.200.000 zł: regranting tematyczny/regionalny.
Wysokość wsparcia: – maks. 731.250 zł, 100% (regranting wojewódzki);
– maks. 250.000 zł, 100% (regranting tematyczny/regionalny).
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 1.01-30.11.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe, w tym: jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe.
2. Instytucje kościelne.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Sportowe spółki akcyjne/spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Podmioty uprawnione do aplikowania nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego (OPP).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Realizacja projektów odbywa się poprzez wyłonienie operatorów, których zadanie polega na rozwoju i wzmacnianiu wspólnot lokalnych poprzez umożliwienie obywatelkom i obywatelom realizacji oddolnych inicjatyw.
W ramach konkursu wydzielono 2 ścieżki grantowe:
– możliwość realizowania regrantingu na terenie wybranego województwa
lub
– regrantingu tematycznego/regionalnego.
Realizowane projekty powinny wpływać pozytywnie na możliwości obywateli w realizacji oddolnych inicjatyw.
W ramach ścieżki „regranting wojewódzki” planowane jest dofinansowanie co najmniej 16 zadań na terenie poszczególnych województw.
Regranting tematyczny / regionalny to prowadzenie działań w formie obejmującej obszar inny niż jednego województwa, np.:
– ogólnopolski – tematyczny (np. regranting na inicjatywy seniorów),
– ponadregionalny – obejmujący obszary geograficzne lub historyczne wchodzące w skład kilku województw (np. Kujawy, Kaszuby, itd.),
– subregionalny – obejmujący teren mniejszy niż jedno województw.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Realizacja zadań przez operatów opiera się na 2 filarach:
– regrantingu;
– zapewnieniu możliwości realizacji inicjatyw grupom nieformalnym.
Operatorzy są również odpowiedzialni za prowadzenie działań animacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych.
W ramach naboru można składać również tzw. oferty wspólne.
Finansowane są jedynie działania mieszczące się w zakresie statutowej nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
Środki Programu nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.
Termin składania wniosków:
16 września 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://niw.gov.pl/fio-2020-priorytet-1-rozpoczynamy-konkurs/
Kontakt:  
fio@niw.gov.pl
T: 601 901 285

Źródło grafiki: niw.gov.pl


Ważne ROZWÓJ I WZMACNIANIE WSPÓLNOT LOKALNYCH
Wysokość wsparcia - maks. 731.250 zł, 100% (regranting wojewódzki); - maks. 250.000 zł, 100% (regranting tematyczny/regionalny).
Budżet programu 10.200.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}